Kommuniké från extra bolagsstämma i Pricer AB

Report this content

Extra bolagsstämma i Pricer AB ägde rum idag den 8 augusti 2023. Följande beslut fattades:

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 29 juni 2023 om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen"). För mer information om Företrädesemissionen hänvisas till bolagets pressmeddelanden från den 29 juni 2023 och 4 augusti 2023.

Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Mot bakgrund av att den aktiekapitalökning och det antal aktier som ska emitteras inom ramen för Företrädesemissionen inryms under de befintliga gränserna för aktiekapital och antal aktier enligt bolagets bolagsordning valde styrelsen att dra tillbaka förslagen kopplade till bolagsordningsändring eftersom de inte var nödvändiga för Företrädesemissionens genomförande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida www.pricer.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, VD, Pricer AB
Magnus.Larsson@pricer.com
+46 (0) 704 31 68 51

Susanna Zethelius, CFO, Pricer AB
Susanna.Zethelius@pricer.com
+46 (0) 704 440 092

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com