ProAct IT Group AB (publ) Kvartalsrapport april - juni 2002

Report this content

PROACT IT GROUP AB (publ) KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2002 Förbättrat resultat trots svag marknad Det krävande marknadsklimatet består och i denna situation strävar ProAct att affärsutveckla för en långsiktigt bra position samtidigt som resultat i närtid ges hög prioritet. Kvartalet inleddes svagt men avslutades mycket starkt med flera betydande affärer tack vare offensivt arbete på marknaden. Det interna arbetet med kostnader och effektivitet har också gett resultat. Styrelsen upprepar ProActs finansiella målsättning för 2002 om en omsättningstillväxt överstigande marknadstillväxten, med en betydande resultatförbättring. Andra kvartalet i sammandrag · Omsättningen uppgick till 215,7 (229,2*) MSEK. Tjänsteintäkterna har ökat med 21% jämfört med andra kvartalet föregående år. · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 7,7 (4,0*) och rörelseresultatet uppgick till 2,6 (0,4*) MSEK. *) exklusive realisationsvinst 21,0 MSEK Viktiga händelser under andra kvartalet · Etablering av ProAct Defcom med verksamhet inom Intrusion Detection Services och avancerad säkerhetsrådgivning. · Tvåårigt avtal med Statskontoret i Sverige har tecknats. · Ramavtal med Orkla Foods AS. · Ett flertal större affärer har genomförts under perioden, bland annat till Dansikring, Helsingsfors Universitet, Kronobergs Läns Sjukhus, Nynäs Petroleum och Swisscom Mobile. Viktiga händelser efter rapportperioden · Förvärv av Christiania Consulting AS i Norge, 40 anställda med fokus på avancerad IT-rådgivning, projektledning och integration inom bland annat nät, säkerhet och datalagring. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall, Karlskrona och Zürich, med 350 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Marknad och ProActs roll ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget har idag cirka 350 anställda och är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige. Utbredningen av Internet och allt mer affärsverksamhet på nätet ställer ökade krav på säkerhet, åtkomst till information, korta svarstider och hög tillgänglighet 24 timmar om dygnet, året runt. ProActs kompetens och systemlösningar efterfrågas av kunder i alla branscher. En solid infrastruktur består bl a av datalagring, säkerhet, nät och närliggande funktioner för ökad prestanda och tillgänglighet, detta oberoende av vilken typ av servrar och tillämpningar som används. Infrastrukturen byggs utifrån tre perspektiv: Volym - en infrastruktur skall kunna hantera växande informationsvolymer utan driftstörningar eller överraskande problem vid utbyggnad. Värde - en infrastruktur skall byggas utifrån det värde informationen och tillgängligheten av informationen har för verksamheten. Kostnad - en infrastruktur skall kunna hanteras av verksamheten på sådant sätt att driftskostnaderna inte ökar när informationsvolymer och systemutnyttjandet ökar. I ett marknadsläge där kunderna i allt högre grad tvingas att fokusera på sina driftskostnader blir detta viktigt och investeringar i områden som backup- och storagekonsolidering ger snabb återbetalning. Efter den kraftiga nedgång som IT-marknadens aktörer generellt känt av under 2001 är marknadsbedömningar osäkrare än vanligt. Enligt flertalet marknadsanalytiker sker en svag generell återhämtning under 2002 och 2003 med ytterligare fortsatt successiv återhämtning de följande åren för IT-marknaden som helhet. Baserat på tillgänglig marknadsdata för delmarknader bedömer ProAct att säker infrastruktur kommer att växa snabbare än IT-marknaden som helhet. Andra kvartalet 2002 Omsättning och resultat Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 215,7 (229,2 exklusive realisationsvinst) MSEK, en minskning med 6%. Föregående år redovisades en realisationsvinst på 21,0 MSEK från försäljningen av ProAct Medical AB. Orderstocken uppgick den 1 juli till 16 (25) MSEK. [REMOVED GRAPHICS] Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 215,7 (229,2) MSEK, en minskning med 6%. Systemförsäljningen har minskat 15% och tjänsteintäkterna har ökat 21% jämfört med motsvarande period föregående år. Av kvartalets omsättning uppgick systemförsäljningen till 142,6 (168,2) MSEK, en minskning med 25,6 MSEK (15%) jämfört med andra kvartalet föregående år. Tjänsteintäkterna uppgick till 73,1 (60,3) MSEK, en ökning med 12,8 MSEK (21%). Tjänsteintäkter avser konsultintäkter samt avtalad kundsupport. Volymen för avtalad kundsupport växer successivt i omfattning. Verksamheten i ProAct Defcom har, efter förvärvet av konkursboet i Defcom Sweden AB i mars 2002, återetablerats med säkrad kundbas och organisation. EBITA uppgick till 7,7 (4,0*) MSEK. Resultatförbättringen hänförs i huvudsak till att verksamheten inom integration- och systemförsäljning kraftigt har förbättrat sitt resultat sedan föregående år. Hård kostnadskontroll tillsammans med fokuserade säljinsatser har gett resultat. Den nyetablerade nät- och säkerhetsverksamheten redovisar ett negativt resultat under andra kvartalet. För ökad effektivitet har den norska verksamheten inom nät och säkerhet, efter viss personalreduktion, samordnats med verksamheten inom ProAct Systems i Norge. Goodwillavskrivningarna uppgick till 5,1 (3,6) MSEK och finansnettot uppgick till 1,6 (0,4) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 4,2 (0,8*) MSEK. Följande större affärer under andra kvartalet kan nämnas: Dansikring - design och implementation av nät- och säkerhetslösningar, värde cirka 1,6 MSEK. Helsingfors Universitet - systemdesign, anpassning och integration av nätverkslösning för säker hantering av forskningsdata vid centret för Advanced Magnetic Imaging (AMI). Kronobergs Läns Sjukhus - ProAct bygger datalagringsnät för bildlagring, värde cirka 2,4 MSEK. Nynäs Petroleum - implementation av ProAct FRC, Fast Restore Cache, nästa generations säkerhetskopiering som är effektivare och medför ökad säkerhet för verksamhetskritisk information, värde cirka 1,8 MSEK. Orkla Foods AS - ramavtal avseende backup/restore lösningar till Orkla Foods dotterbolag i Norden och Europa. Swisscom Mobile - design och implementation av backup/restorelösning, värde cirka 7,4 MSEK. Volvo Information Technology - integrationstjänster avseende en ny lösning för säkerhets-kopiering och återställning av affärskritisk information. Dessutom har det omfattande arbetet med Statskontorets upphandling för server- och lagringslösningar gett resultat. ProAct Datasystem har valts som ett av tio företag som får leverera IT-infrastruktur på avropsavtal till stat, kommuner och landsting i Sverige under två år. ProAct är den enda fristående integratören som erhållit ett sådant avtal. Första halvåret 2002 Rörelsens intäkter uppgick för första halvåret till 397,2 (397,4*) MSEK varav cirka +1% hänförs till förvärvad verksamhet under första halvåret 2002. Av den totala omsättningen uppgick tjänsteintäkterna till 136,6 (117,9) MSEK (+16%) och systemförsäljningen uppgick till 260,6 (279,6) MSEK (-7%). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 2,5 (8,4*) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -7,4 (1,3*) MSEK. Verksamheten inom nät- och säkerhet, som byggts ut under det senaste året, redovisar en förlust på knappt 4 MSEK. ProActs integrationsverksamhet och systemförsäljning redovisar för första halvåret en EBITA på drygt 4% vilket är en förbättring gentemot föregående år. Valutakursförändringar på grund av omräkning av utländska dotterbolag har endast haft en marginell inverkan (ca 1%) på omsättning och resultat under perioden. *) exklusive realisationsvinst 21,0 MSEK Den ekonomiska utvecklingen - rullande 12 månader Nettoomsättningen för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 826,7 MSEK jämfört med 782,0 MSEK (exklusive realisationsvinst) för samma period föregående år, en tillväxt med 6%. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, exklusive jämförelsestörande poster, för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 1,5 (25,2) MSEK och har huvudsakligen påverkats av ett ovanligt svagt fjärde kvartal 2001. [REMOVED GRAPHICS] Den årliga genomsnittliga omsättningstillväxten överstiger 67% de senaste fem kalenderåren. Tjänsternas andel av omsättningen har successivt ökat över åren. Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är fortsatt god. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni till 151,8 MSEK jämfört med 137,8 MSEK den 1 april, en ökning med 14 MSEK varav 21 MSEK genererats från rörelsen och 5 MSEK nyttjats för investeringar samt 2 MSEK lägre nyttjande av checkräkningskrediter. Beviljad kreditram är oförändrad sedan årsskiftet och uppgick till 43,9 MSEK varav 2,5 MSEK har utnyttjats. Koncernens investeringar under andra kvartalet uppgick till 5,4 (8,3) MSEK varav 4,1 (8,0) MSEK avser investeringar i materiella tillgångar och 1,3 (0,3) MSEK avser investering i immateriella anläggningstillgångar. Soliditeten uppgick i juni till 51,7% (47,9%) och totala skulder uppgår till 234,5 (289,6) MSEK varav 3,0 (20,8) MSEK är räntebärande och övriga är icke-räntebärande skulder. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 5,2 (4,0) MSEK och för första halvåret till 10,5 (8,2) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick för andra kvartalet till 2,0 (-1,0) MSEK och för första halvåret till 3,5 (1,2) MSEK. Konsultarvode till styrelsens ordförande har utbetalats under första halvåret. Moderbolagets likvida medel uppgick till 137,3 MSEK, en ökning med 13,4 MSEK under kvartalet. Under perioden har fordringar på dotterbolag minskat med 6 MSEK och rörelse-kapitalet har ökat med 7 MSEK. Av totala likvida medel har 79,5 MSEK placerats i korta räntebärande papper. Moderbolagets investeringar uppgick till 0,3 MSEK under andra kvartalet. Teckningsoptionsprogram 1999/2002 med teckningskurs 54,80 avslutades den 30 juni. Inga nya aktier tecknades. Medarbetare Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 287 (257) personer. Antalet anställda i koncernen har netto ökat med 9 personer under kvartalet och uppgick vid periodens slut till 310 personer. Efter förvärvet av Christiania Consulting AS i början av juli har ProAct 350 medarbetare. Viktiga händelser efter rapportperioden I början av juli förvärvades samtliga aktier i Christiania Consulting AS, ett norskt konsultbolag med 40 anställda som har fokus på avancerad IT-rådgivning, projektledning och integration inom nät, säkerhet och datalagring. Bolaget har under ett flertal år uppvisat god lönsamhet och nöjda kunder. För första halvåret 2002 redovisas ett bra resultat och en stark balansräkning. Köpeskillingen erlades som en kombination av apportemission och kontant likvid. Initial köpeskilling för rörelsen var 20 MNOK och tilläggsköpeskilling, som beräknas på resultat för 2002 och 2003, bedöms bli cirka 10 MSEK. Bolagets nettotillgångar ersätts krona för krona. Styrelsen har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 10 april 2002 beslutat att öka aktiekapitalet med 400 000 SEK genom nyemission av 400 000 aktier som tecknades av de dåvarande ägarna i Christiania Consulting AS. Huvudägare var norska CMA som ägde 56%. Resterande aktier ägdes huvudsakligen av personalen. Emissionen gjordes till 32,16 SEK, den genomsnittliga kursen för ProAct-aktien 10 dagar före förvärvstidpunkten. Apportemissionen motsvarade en ökning av aktiekapitalet på 4,2%. Framtidsutsikter Bolagets mål är att förstärka sin marknadsledande ställning som specialist och fristående integratör med bas i Norden. Den långsiktiga finansiella målsättningen är en omsättningstillväxt överstigande marknadstillväxten med en nettomarginal på 5-7%. Den finansiella målsättningen för år 2002 är fortsatt en omsättningstillväxt överstigande marknadstillväxten, med en betydande resultatförbättring. Informationsgivning Kvartalsrapporter finns enbart tillgängliga på bolagets hemsida www.proact.se. Kvartalsrapport juli - september 25 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 14 februari 2003 Sollentuna den 23 augusti 2002 ProAct IT Group AB (publ) [REMOVED GRAPHICS] Per-Arne Lundberg VD, Koncernchef För ytterligare information vänligen kontakta Per-Arne Lundberg, VD, Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se www.proact.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar