Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Probi AB (publ), org. nr. 556417-7540, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 7 maj 2020, dels senast torsdagen den 7 maj 2020, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 7 maj 2020. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Probi AB (publ), Ideongatan 1 A, 223 70 Lund, via e-post till bolagsstamma@probi.com eller per telefon 046‑286 89 14. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan och måste uppvisas i original senast på årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.probi.com.

Åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)

Till följd av den snabba spridningen av det virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) har regeringen infört begränsningar av vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antalet sociala kontakter begränsas.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att aktieägare i Probi ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 per post, enligt de tillfälliga bestämmelser som riksdagen har beslutat. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Aktieägarna uppmanas därför att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Poströstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett formulär för poströstning som kommer att finnas tillgängligt på Probis hemsida, www.probi.com. Poströstningsformuläret ska skickas till Probi via e-post till bolagsstamma@probi.com eller per post till Probi AB (publ), Att: Kamilla Persson, Ideongatan 1 A, 223 70 Lund. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Poströstningsformuläret måste vara Probi tillhanda senast den 7 maj 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Övriga åtgärder med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset kommer Probi att vidta åtgärder vid stämman för att begränsa risken för smittspridning. Detta innebär att förtäringen i samband med stämman utgår, att verkställande direktörens anförande kommer att kortas ner och att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande som inte är aktieägare. Aktieägare ombeds att hålla sig uppdaterade via bolagets hemsida och aktieägare som anmäler sitt deltagande kommer att erhålla relevant information.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning enligt ovan.

Förslag till dagordning

1.            Stämmans öppnande

2.            Val av ordförande vid stämman

3.            Upprättande och godkännande av röstlängd

4.            Godkännande av dagordning

5.            Val av justerare

6.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.            Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.            Verkställande direktörens anförande

9.            Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen

10.          Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.          Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.          Fastställande av antalet styrelseledamöter

13.          Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

14.          Val av styrelse och styrelseordförande

15.          Val av revisor

16.          Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17.          Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

18.          Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

19.          Utseende av valberedning

20.          Stämmans avslutande

Disposition av resultat (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att utdelning uppgående till 1,00 krona per aktie lämnas för räkenskapsåret 2019. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 15 maj 2020. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 20 maj 2020.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)

Bolagets valberedning, vilken bestått av Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Jannis Kitsakis (representerande Fjärde AP-fonden), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna), har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Advokat Madeleine Rydberger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Antalet styrelseledamöter: Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode: Sammanlagt 1 750 000 kronor (1 750 000 kronor) exklusive arvode för utskottsarbete, varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor (500 000 kronor) och var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna ska erhålla 250 000 kronor (250 000 kronor). Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor (100 000 kronor) och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor (50 000 kronor) samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor (30 000 kronor) och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor (20 000 kronor).

Revisionsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelseledamöter: Omval av Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Irène Corthésy Malnoë och Charlotte Hansson. Nyval av Malin Ruijsenaars.

Styrelseordförande: Omval av Jean-Yves Parisot.

Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.probi.com. Information om den för nyval föreslagna ledamoten finns i valberedningens motiverade yttrande.

Revisorer: I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Tillämpningsområde

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till de personer som ingår i Probis koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befattningshavare”.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av stämman.

Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår kontant ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan ersättning beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer av lag).

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Probi är en komplett, integrerad probiotikakoncern med verksamhet över stora delar av världen. Probis vision är att vara den innovativa forskningsdrivna ledaren inom probiotika, med en ambition att förbättra människors välbefinnande över hela världen. Probis mission är att erbjuda probiotiska produkter av hög kvalitet, underbyggda av vetenskap, odlade med omsorg och levererade i attraktiva format.

Strategin innehåller tre fokusområden där det första strategiska målet är att fördubbla bolagets omsättning. Detta ska nås genom en stärkt position inom premiumlösningar för mag- och immunhälsa, ökad närvaro i USA, Kina och andra tillväxtmarknader, ökat antal globala nyckelkunder samt fler strategiska partnerskap och förvärv inom relevanta geografier och segment. Det andra strategiska målet är att ha en ledarroll inom innovation och utveckling, vilket ska stödjas med ett utökat sortiment med fler kliniskt dokumenterade erbjudanden, godkända hälsopåståenden i relevanta marknader, utökat antal internationella forskningssamarbeten samt utvärdering av tillväxtmöjligheter i områden relaterade till probiotika. Det tredje målet avser bolagets tillverkningskapacitet där anläggningarna ska ha en säkerställd högkvalitativ produktionskapacitet anpassade till marknaden samt tillgodose behovet av nya produktionsmöjligheter i tillväxtregioner, vilket ska fokusera på långsiktigt förbättrade bruttomarginaler.

Grunden för att lyckas att genomföra strategin är medarbetare som arbetar strukturerat och strategiskt, och samtidigt är både engagerade och dedikerade. Dessa riktlinjer förväntas bidra till genomförandet av strategin, inklusive Probis långsiktiga intressen och hållbarhet, genom att de möjliggör för Probi att kunna erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalkompensation i syfte att rekrytera och behålla ledande befattningshavare samt genom att de underlättar för ledande befattningshavare att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Principer för olika typer av ersättning m.m.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och får bestå av fast kontantlön (grundlön), rörlig kontantlön (bonus), pension och övriga förmåner, samt ytterligare kontant rörlig ersättning vid vissa extraordinära omständigheter. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Fast kontantlön

Den fasta kontantlönen (grundlönen) ska beakta den anställdes potential, ansvarsområden och erfarenhet.

Rörlig kontantlön

Årlig rörlig ersättning

Den årliga rörliga kontantlönen för VD får uppgå till högst 60 % av den fasta årslönen och för övriga ledande befattningshavare får den årliga rörliga kontantlönen uppgå till högst 50 % av den fasta årslönen. För ledande befattningshavare anställda i den amerikanska organisationen får årlig rörlig kontantlön uppgå till högst 100 % av den fasta årslönen. Årlig rörlig kontantlön ska vara beroende av den ledande befattningshavarens uppfyllelse av förutbestämda kvantitativa och kvalitativa mål. Målen kan vara finansiella genom att exempelvis relatera till resultat eller nettoomsättning och icke-finansiella genom att exempelvis relatera till hur individen bidrar till Probis mångfaldsarbete samt upprätthållandet och byggandet av Probis kultur. Målen ska bland annat syfta till att säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, varigenom de förväntas bidra till uppfyllandet av Probis affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av årlig rörlig kontantlön ska mätas årligen.

Rörlig långsiktig kontant bonus (LTI-bonus)

Utöver fast kontantlön och den årliga rörliga kontantersättningen kan ledande befattningshavare och andra utvalda nyckelpersoner (upp till tio personer) varje år erhålla en rörlig långsiktig kontant bonus (LTI-bonus). LTI-bonusen ska belöna tillväxt i vinst per aktie under implementeringsåret, vilket också är prestationsår (år 1). Det initialt tilldelade beloppet ska baseras på uppfyllelse av prestationsmål och ska uppgå till maximalt 7,5-37,5 % av årslönen under implementeringsåret för respektive deltagare beroende på befattning. Det initialt tilldelade beloppet ska intjänas under de efterföljande tre åren (år 2-4), och ska därefter vid utbetalning indexeras i förhållande till aktiekursutvecklingen under intjänandeperioden, dvs. om aktiekursen under intjänandeperioden har ökat med 25 %, ska det initialt tilldelade beloppet vid utbetalning av LTI-bonusen ökas med 25 %. Om aktiekursen under intjänandeperioden har minskat med mer än 33 % ska det finnas ett garanterat minimum på 67 % på det initialt tilldelade beloppet. Om aktiekursen har ökat med mer än 50 % under intjänandeperioden, ska LTI-bonusen som utbetalas vara maximerad till 150 % av det initialt tilldelade beloppet. Om det initialt tilldelade beloppet uppgår till maximalt 37,5 % av årslönen och aktiekursutvecklingen under intjänandeperioden uppgår till mer än 50 %, skulle den maximala utbetalningen för respektive individuell LTI-bonus uppgå till 56,25 % av årslönen under implementeringsåret. Utbetalning av LTI-bonusen är villkorad av fortsatt anställning vid utgången av intjänandeperioden (med vissa sedvanliga undantag). Kostnaderna för LTI-bonusen är sedvanliga personalkostnader i samband med kontantersättning.

Fastställande av utfall för rörlig kontantlön m.m.

Inför varje årlig mätperiod för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantlön ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets förslag, fastställa vilka kriterier som bedöms relevanta för den kommande mätperioden. När mätperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantlön till VD. Såvitt avser rörlig kontantlön till övriga ledande befattningshavare ansvarar VD och styrelsens ordförande tillsammans för bedömningen. Bedömningar avseende huruvida finansiella mål har uppnåtts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

Rörlig kontantlön kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig kontantlön som utbetalats på felaktiga grunder.

Ytterligare kontant rörlig ersättning

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 % av den fasta årslönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Pension

För ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbaserade. Rörlig kontantlön ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbaserad pension ska följa ITP1-planen och uppgå till högst 4,5 % av den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och högst 30 % på överstigande lönedelar. Därutöver kan, enligt tillämpliga kollektivavtal, en del av ledande befattningshavares pensionsgrundande inkomst avsättas som en komplettering till den ledande befattningshavarens avtalspension (deltidspensionspremie).

Övriga förmåner

Övriga förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån, och ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 % av den fasta årslönen.

Upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tills vidare. Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader för VD och högst nio månader för övriga ledande befattningshavare. Fast grundlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta grundlönen för tolv månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren inte erhåller avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 % av den fasta grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av stämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller övriga ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Probis långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Probis ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier enligt följande.

  1. Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.
  2. Aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

  1. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.
  2. Styrelsen ska vidare äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än enligt punkt 1 ovan. Överlåtelse får då ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 17 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 18)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 1 164 412 aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom att betalning ska ske kontant eller genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas på marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 18 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Utseende av valberedning (punkt 19)

Aktieägarna Symrise, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur fonder och Bengt Jeppsson har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter av valberedningen föreslås Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder), Jannis Kitsakis (representerande Fjärde AP-fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna). Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.probi.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Frågerätt

Aktieägare har, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelse och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Aktier och röster

I Probi AB finns totalt 11 644 125 aktier, motsvarande lika många röster. Av dessa aktier innehas 250 000 av bolaget självt, vilka inte får företrädas vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2020

Styrelsen för Probi AB (publ)


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Henrik Lundkvist, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 626 MSEK under 2019. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2019. Läs mer på www.probi.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar