Probis årsstämma 2021

Report this content

På Probis årsstämma den 7 maj 2021 beslutades bland annat följande:

  • Årsstämman fastställde årsredovisningen samt styrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2020 med 1,10 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 11 maj 2021.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Jörn Andreas, Irène Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson, Jean-Yves Parisot samt Malin Ruijsenaars. Till styrelseordförande omvaldes Jean-Yves Parisot.
  • Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 780 000 kr (1 750 000 kr), varav 520 000 kr (500 000 kr) till ordföranden och 260 000 kr (250 000 kr) till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver fastställdes arvode för utskottsarbete till 120 000 kr (100 000 kr) till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kr (50 000 kr) till ledamot, samt 30 000 kr (30 000 kr) till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kr (20 000 kr) till ledamot.
  • Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som hade meddelat att Peter Gunnarsson skulle fungera som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av 250 000 egna aktier och (B) fondemission med belopp motsvarande minskningsbeloppet utan utgivande av nya aktier. Det antecknades att indragningen förväntas verkställas under vecka 19.
  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1 165 000 aktier.
  • Till valberedning inför årsstämman 2022 utsåg stämman Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Jeppsson (professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet, representerande de mindre aktieägarna).
  • Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Presentation från verkställande direktören finns tillgänglig på https://www.probi.com/investor-relations-swe/presentationer/

För mer information, kontakta:

Tom Rönnlund, VD: tel + 46 46 286 89 40, e-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: tel + 46 46 286 89 41, e-mail: henrik.lundkvist@probi.com
 

Om Probi
Probi® är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 717 MSEK under 2020. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. och hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2020.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar