• news.cision.com/
  • Probi/
  • Q3 2019: Uppgraderingsprogram avseende tillverkningsenhet initierat under kvartalet

Q3 2019: Uppgraderingsprogram avseende tillverkningsenhet initierat under kvartalet

Report this content

Viktiga händelser under tredje kvartalet 

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 142 MSEK (169), en minskning om 16 % (justerat för valutaeffekter en minskning om 22 %) jämfört med tredje kvartalet 2018 framförallt som en följd av svagare marknadstillväxt i Nordamerika 
  • Uppgraderingsprogram initierat avseende bolagets tillverkningsenhet i Redmond, USA för att ytterligare stärka konkurrenskraften
  • Nya produktlanseringar av Probi® Osteo på den nordamerikanska marknaden i en växtbaserad dryck och av Probi® Osteo och Probi FerroSorb® i Australien 
  • Tidigarelagd återbetalning av lån om 20 MSEK som följd av ett starkt kassaflöde innebär att samtliga banklån nu är återbetalda

Finansiell översikt

MSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep
2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning 141,6 168,8 460,1 441,3
Bruttomarginal % 45,8% 47,5% 46,2% 45,8%
EBITDA1 45,4 50,9 130,1 110,8
EBITDA-marginal, %1 32,1% 30,1% 28,3% 25,1%
Rörelseresultat (EBIT) 26,7 37,9 77,1 70,5
Periodens resultat 21,7 28,1 60,0 52,4
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1,90 2,47 5,27 4,60
Aktiekurs per balansdagen, SEK 304,00 413,60 304,00 413,60
Börsvärde per balansdagen 3 463,8 4 712,6 3 463,8 4 712,6
Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS      
1 Se not 1 för nyckeltalet exklusive effekt av IFRS 16 leasing      


Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 25 oktober 2019
Tid: 10:00
Telefon: +46 (0)8 50 55 83 66
Deltagare från Probi: Tom Rönnlund, VD, Henrik Lundkvist, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com


Kontakt
Tom Rönnlund, VD: Telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-post: henrik.lundkvist@probi.com


Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018. probi.com


Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.00 CET

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar