Q3 2021: Olika dynamik i regionerna påverkar kvartalet

Report this content

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 18 % (-17 % valutajusterat) till 159 MSEK (195) i Q3 och minskade med 8 % (-1 % valutajusterat) till 488 MSEK (532) under årets första nio månader. Jämförelseperioden var positivt påverkad av en engångsintäkt motsvarande cirka 15 MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 27 % (32 %) i Q3 och 26 % (28 %) under årets första nio månader.
  • Arbete initierat med Blis Technologies för start av produktion och samarbete inom försäljningsorganisationen och FoU.
  • Första toleransstudien av två olika bakteriestammar på nyfödda barn genomförd med goda resultat.
  • Hög aktivitet med nya produktlanseringar hos kunder.


VD kommenterar

Hög kundaktivitet och stabil grund för tillväxt

Vi ser en stark underliggande kundaktivitet även om tredje kvartalet inte motsvarade våra förväntningar. Tredje kvartalet föregående år var det starkaste i Probis historia delvis förklarat av covid-19-relaterad efterfrågeökning i Americas, delvis av kundrelaterade engångsintäkter. Mot detta starka jämförelsekvartal minskade den valutajusterade nettoomsättningen med 17 %, vilket i huvudsak relateras till utfallet i region Americas. EBITDA-marginalen uppgick till 27 % i kvartalet och var något lägre än vårt långsiktiga finansiella mål.

Region Americas levererade det hittills starkaste kvartalet i år. Vi nådde inte upp till det mycket starka tredje kvartalet föregående år som bland annat var påverkat av en positiv engångseffekt i samband med en produktuppdatering hos en av våra största kunder. Rensat för denna engångseffekt och negativ valutapåverkan, var nettoomsättningen för region Americas i nivå med föregående år för årets första nio månader.

Vi upplever att tillväxten i Americas under 2021 inte är fullt så stark som under 2020 då vi såg viss covid-relaterad efterfrågan, men vi ser fortsatt positivt på vår tillväxtpotential i regionen. Under kvartalet har vi upplevt en hög aktivitetsnivå i kundledet och vi arbetar intensivt med att återvända till tillväxt. Som ett exempel kan nämnas en produktlansering med Lp299v® av det uppmärksammade livsstils- och hälsobolaget Goop. Det kanske inte blir Probis största kund men är ett fint exempel på styrkan i vårt varumärke. 

Utvecklingen i region EMEA fortsätter med stark tillväxt och försäljningen i kvartalet ökade med 20 % mot föregående år till stor del drivet av nya lanseringar. Under årets första nio månader har vi en tillväxt på 14 %. Vi har även under kvartalet tecknat ett spännande samarbetsavtal med ett stort europeiskt mat- och hälsovårdsbolag.

Nettoomsättningen för region APAC var i nivå med samma kvartal föregående år. Vi förväntar oss att några av de kunder som tillkommit under året ger oss ett positivt slut på året. Vårt tidigare kommunicerade samarbete med Sinopharm Foreign Trade utvecklas väl och de utvärderar ytterligare produktlanseringar framöver i samarbete med Probi.

I enlighet med vår förvärvs- och partnerstrategi genomförde vi i början av kvartalet förvärvet av 13 % i Blis Technologies. Vi har nu påbörjat ett intensivt arbete med den teknologiska överföringen för uppstart av produktion. Utbildning och kunskapsöverföring inom försäljnings-organisationen och FoU har också inletts. Vi upplever ett starkt intresse kring detta samarbete och för en aktiv dialog med ett dussintal kunder. Vi ser mycket positivt på att utveckla denna affär och kunna komplettera och växa vår portfölj.

Det är tydligt att samhället håller på att återgå till ett mer normaliserat tillstånd. Flera viktiga branschmässor har återuppstått och vi har åter möjlighet att träffa kunder och partners fysiskt i såväl Europa som USA. Vi välkomnar denna utveckling och är övertygade om att det gynnar vår affär.

Vi har i år upplevt ett par svagare kvartal vilka till stor del förklaras av enskilda kundhändelser. Probis produktportfölj och affärsmodell är stark och jag har stor tillförsikt att vi under de kommande kvartalen återgår till tillväxt. Vi har under året slutit flera mycket viktiga avtal med globala nyckelkunder vilka vi förväntar oss att få utväxling på under nästa år. Våra långsiktiga finansiella mål ligger fast och jag känner mig trygg i att vi kommer att leverera på dem.

Tom Rönnlund
VD


Inbjudan till telefonkonferens
Probis delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 offentliggjordes den 22 oktober 2021 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 50 55 83 59. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com.

Kontakt
Tom Rönnlund, VD, telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar