Ägarbyte i Bäckhammars Bruk AB

PRESSMEDDELANDE (Stockholm och Kristinehamn, 22 december 2003) Ägarbyte i Bäckhammars Bruk AB Procuritas Capital Investors III förvärvar den svenska kraftpapperstillverkaren Bäckhammars Bruk AB, inkluderande Åmotfors Bruk AB. Bolaget, som producerar ca 160 000 ton papper och pappersmassa och omsätter 1 mdr SEK, har starka marknadspositioner i Europa inom nischade kraftpapper och säckpapper. Bäckhammars Bruk och Åmotfors Bruk är väletablerade bolag med stabila marknadspositioner inom ett antal olika nischmarknader, bland annat olika typer av MG-papper och säckpapper. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter som på bästa sätt utnyttjar den nordiska långfiberråvaran. - Vi har lyckats förbättra våra marknadspositioner under de senaste åren. Med en ny stark och aktiv ägare kommer vi att kunna förbättra våra relationer med kunderna ytterligare, kommenterar Olle Axell, VD på Bäckhammars Bruk. Ny styrelseordförande kommer att bli Krister Ahlström, tidigare mångårig koncernchef och ordförande för Ahlströmkoncernen, vice ordförande i StoraEnso samt styrelseledamot i flera andra europeiska företag. - Jag är imponerad av den långa historiken av framgångsrik utveckling av bolagets kundanpassade produkter samt den starka marknadspositionen. Vi tror dock att det finns ett stort utrymme för ytterligare förbättringar genom att mer effektivt dra nytta av såväl produkternas höga kvalitet som bolagets goda rykte på marknaden för att därigenom åter nå upp till bolagets historiska lönsamhet, säger Krister Ahlström. Bäckhammars Bruk och Åmotfors Bruk har varit i familjen Petterssons ägo sedan början av 1980-talet. Under denna tid har bruken genomgått successiva förbättringar och idag utgörs gruppen av två effektiva produktionsenheter för tillverkning av högkvalitativt kraftpapper. - Som vi meddelat tidigare i år, har vi aktivt sett över förutsättningarna att lämna över vårt ansvar till en ägare som kan överta vårt engagemang att driva bruken vidare på ett bra sätt. Vi är nu mycket nöjda med att Procuritas tar över bruken, säger den tidigare huvudägaren Marianne Pettersson. Procuritas Capital Investors III är en fond som inriktar sig på investeringar i medelstora företag i Norden. Bland fondens investerare återfinns Nordea Liv, Sampo och Statoil. Fondens rådgivare är Procuritas Partners KB. Handelsbanken Capital Markets och Lenner & Partners har varit finansiella rådgivare till säljarna. För frågor, vänligen kontakta Bäckhammars Bruks VD Olle Axell (+46 703 68 55 00), Procuritas Capital Investors III, Peter Toyberg (+46 33 91 87 00) eller Bo Pettersson (+46 705 54 46 26). PRESS RELEASE (Stockholm and Kristinehamn, December 22, 2003) Changed ownership in Bäckhammars Bruk AB Procuritas Capital Investors III acquires the Swedish kraft paper manufacturer Bäckhammars Bruk AB, including Åmotfors Bruk AB. The company, with a manufacturing capacity of 160 000 tonnes of pulp and paper and a turnover of SEK 1 bn, has strong market positions in Europe within niche kraft papers and sack paper. Bäckhammars Bruk and Åmotfors Bruk are well-established companies, with stable market positions within a number of different niche markets, including various MG paper products and sack paper. The company offers high quality products, fully leveraging the potential of the Nordic softwood fibre. - We have managed to improve our market positions over the last few years. With a new strong and active owner, we will be able to improve our relations with our customers even further, comments CEO of Bäckhammars Bruk AB Olle Axell. The Chairman of the Board of the company will be Krister Ahlström, formerly CEO and Chairman of the Ahlström Group, Deputy Chairman of StoraEnso, as well as a board member of several other European companies. - I am impressed by the long history of successful development of the company's customer oriented products, and the strong market position. However, we believe that there is significant room for further improvement in terms of both leveraging the products' high quality and the company's good reputation on the market, thereby returning the company to historical profitability, says Krister Ahlström. Bäckhammars Bruk and Åmotfors Bruk have been owned by the Pettersson family since the beginning of the 1980's. During this period gradual improvements of the mills have been made, and today the group consist of two efficient production units of high quality kraft paper. - As we stated earlier this year, we have actively been searching for a suitable way to hand over our responsibilities to an owner that can take over our commitment to run the mills in an appropriate manner and we are now very pleased that Procuritas takes over the mills, says former main owner Marianne Pettersson. Procuritas Capital Investors III is a private equity fund focused on mid- sized companies in the Nordic region. The Fund's investors include, among others, Nordea Liv, Sampo and Statoil. The fund is advised by Procuritas Partners KB. Handelsbanken Capital Markets and Lenner & Partners have acted as financial advisers to the sellers. For questions, please contact the CEO of Bäckhammars Bruk AB Olle Axell (+46 703 68 55 00), the representative of Procuritas Capital Investors III, Peter Toyberg (+45 33 91 87 00) or the family representative Bo Pettersson (+46 705 54 46 26). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00770/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar