Delårsrapport januari - mars 2000

Delårsrapport januari - mars 2000 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Fördubblad omsättning med marginalförbättring för Proffice Proffice omsättning i Norden ökade med 96 procent till 497 (253) MSEK. I Sverige ökade omsättningen med hela 105 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 13 (4) MSEK. - Vi fortsätter att stärka våra positioner på den nordiska bemanningsmarknaden säger Alf Johansson, VD och koncernchef på Proffice. Det är mycket glädjande att vi i Norge visar en stark tillväxt på över 50 procent och att vi är väl positionerade inför de beslutade avregleringarna som träder i kraft under året. Under det första kvartalet har vi fullt ut etablerat verksamhet i Danmark samt lanserat en ny internetrekryteringstjänst. Genom etableringen i Danmark kan vi nu erbjuda våra kunder bemanningslösningar i hela Norden, vilket ytterligare förstärker våra expansionsmöjligheter. - Internetrekrytering tillsammans med den redan befintliga strukturen med professionella rekryterare ger våra kunder en mycket effektiv och lättillgänglig rekryteringsprodukt, säger Alf Johansson. Lanseringen av vår internetrekrytering (PIR) har mött stort intresse och visar att vi ligger i absolut framkant vad gäller att erbjuda våra kunder den senaste tekniken. För mer information kontakta: Alf Johansson, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08 - 787 18 88 eller 073 966 5000, Jan Seljemo, Ekonomidirektör, tel 08 - 787 90 09 eller 073 966 8909, Hans Uhrus, Informationschef, tel 08 - 787 18 00 eller 073 966 3000. Se även www.proffice.se Proffice är Nordens snabbast växande företag enligt Growth Plus. Proffice är verksamma med uthyrning, rekrytering, entreprenadlösningar samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice har över 6 000 anställda och finns på 50 orter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Delårsrapport januari - mars 2000 * Resultatet efter finansnetto uppgick till 13 (4) MSEK. * Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 16 (6) MSEK. * Omsättningen ökade med 96 procent till 497 (253) MSEK. * Omsättningen i Sverige ökade med 105 procent. * Lansering av internetrekrytering Verksamheten Proffice har under perioden fortsatt att expandera kraftigt. Den största delen av tillväxten har skett organiskt. Omsättningen för koncernen har under årets första kvartal ökat med 96 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I Sverige har omsättningen ökat med 105 procent och i Norge med 52 procent. Nya kontor har under det första kvartalet öppnats i Kristianstad och Katrineholm i Sverige samt Moss i Norge. Per den 1 januari har Antenn Samarbetspartner, som är ett av Sveriges största konsultföretag inom karriärutveckling och karriärplanering, förvärvats och integrerats i Proffice. Under det första kvartalet har Proffice, som första bemanningsföretag i Norden, introducerat rekrytering via internet, Proffice Internet Rekrytering, (PIR). Denna tjänst finns på hemsidan; www.proffice.se. Genom att kombinera internets möjligheter med Proffice gedigna kompetens inom rekrytering ges goda möjligheter till effektiviseringar i rekryteringsprocessen både för kunder och för Proffice själva. Under den korta tid som webbsidan funnits har vi attraherat ett stort antal kompetenta kandidater som förstärker våra möjligheter att finna rätt kompetens till våra kunder och till vår egen verksamhet. För att säkerställa den fortsatta starka expansionen i hela Norden har betydande resurser investerats i företagets infrastruktur, bland annat i utbyggnaden av kontorsnätet och de egenutvecklade bemanningssystemen. I enlighet med beslut taget på bolagsstämman i april kommer ett nytt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner att introduceras under våren 2000. Omsättning Omsättningen ökade med 96 procent till 497 (253) MSEK. För jämförbara enheter var tillväxten 90 procent. Personaluthyrning svarade för 83 procent av omsättningen medan rekrytering och entreprenad svarade för 11 respektive 6 procent. Verksamheten i Sverige svarade för 84 procent av omsättningen medan verksamheten i Norge och Finland svarade för 15 respektive 1 procent. Omsättningen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 1.632 MSEK. Resultatutveckling Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 16 (6) MSEK, en ökning med 167 procent , motsvarande en marginal om 3,2 (2,4) procent. Rörelseresultatet uppgick till 12 (4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,4 (1,6) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 13 (4) MSEK. Rörelseresultatet för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 63 MSEK motsvarande en marginal om 3,9 procent. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per 31 mars till 198 (22) MSEK och soliditeten var 45 (33) procent. Räntebärande skulder uppgick till 4 MSEK. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 323 (94) MSEK. De disponibla likvida medlen inklusive outnyttjade kreditlöften uppgick till 208 (32) MSEK. Kassaflöde Kassaflödet efter investeringar blev -41 (-46) MSEK. Investeringar i goodwill under perioden uppgick till 32 (0) MSEK. Under perioden har Proffice outsoursat sin IT drift och sålt IT utrustningen till Iterium.net AB. Personal Medelantalet årsanställda ökade under perioden med 1 493 och uppgick per 31 mars till 5 340, varav 3 869 i Sverige. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (1) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0 (-2) MSEK. De disponibla likvida medlen inklusive outnyttjade kreditlöften uppgick till 92 (10) MSEK. Under perioden har inte några investeringar gjorts. Förvärv av egna aktier På ordinarie bolagsstämma i Proffice AB (publ) ("Bolaget") den 6 april 2000 beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande: Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av egna aktier på OM Stockholmsbörsen AB ("börsen") respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till samtliga B- aktieägare i Bolaget, till ett antal som vid var tid innebär att Bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av egna aktier på börsen får ske endast inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs ("spreaden"). Förvärv genom erbjudande till samtliga B-aktieägare i Bolaget får ske endast till ett pris motsvarande börskursen vid tiden för erbjudandet med en premie om högst 25 procent. Syftet med eventuella förvärv av egna aktier är att underlätta för framtida förvärv av andra bolag eller verksamheter genom betalning med egna aktier. Överlåtelse av egna aktier Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som förvärvats i enlighet med bemyndigandet ovan, på börsen eller på annat sätt än på börsen. Överlåtelse av egna aktier på börsen får ske endast inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs ("spreaden"). Överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på börsen får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat vederlag än pengar. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget underlättar för framtida förvärv av andra bolag eller verksamheter genom betalning med aktier i Bolaget. Priset för aktierna skall fastställas på grundval av aktiernas marknadspris vid försäljningstillfället med avdrag för belopp som bedöms erforderlig för att möjliggöra förvärv av bolag eller verksamheter. Utsikter för resten av året Bemanningsmarknaden i Norden fortsätter att växa kraftigt. Proffice är väl positionerad på den nordiska bemanningsmarknaden och utsikterna för fortsatt god tillväxt i Norden, minst i takt med marknaden bedöms som goda. Den svenska branschföreningen SPUR bedömer att tillväxten i Sverige under de kommande åren kommer att uppgå till cirka 50 procent per år. Stockholm den 3 maj 2000 Alf Johansson Verkställande direktör och koncernchef Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Alf Johansson, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08 - 787 18 88 eller 073 966 5000, Jan Seljemo, Ekonomidirektör, tel 08 - 787 90 09 eller 073 966 8909, Hans Uhrus, Informationschef, tel 08 - 787 18 00 eller 073 966 3000. Se även www.proffice.se Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för januari - juni:16 augusti 2000 Delårsrapport för januari - september:7 november 2000 [REMOVED GRAPHICS] Nyckeltal Belopp i miljoner kronor Kv1 2000 Kv1 1999 dec-99 dec-98 Rörelsemarginal % 2,4% 1,6% 4,0% 4,2% Rörelsemarginal före goodwill 3,2% 2,4% 4,7% 5,2% % Vinstmarginal, % 2,6% 1,6% 3,9% 4,0% Nettokassa, miljoner kronor 194,0 15,0 203,0 60,7 Soliditet, % 44,8% 32,8% 44,1% 30,5% Medelantal årsanställda 5 340 3 047 3 847 2 583 DATA PER AKTIE Belopp i kronor Kv1 2000 Kv1 1999 dec-99 dec-98 Antal aktier vid periodens 16 740 000 13 600 000 15 740 000 13 600 000 slut Genomsnittligt antal aktier 15 740 000 13 145 210 14 066 959 13 145 210 Vinst per aktie 0,54 0,14 2,42 2,02 Eget kapital per aktie 19,30 6,91 17,73 6,74 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar