Kallelse till årsstämma i PromikBook AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i PromikBook AB (publ) 556217-5157 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 klockan 14.00, Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg.

Aktieägare som vill delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 15 maj 2019, och dels anmäla sig till bolaget. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 den 15 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev eller e-post till PromikBook AB (publ), Gullbergs Strandgata 36D, 411 04 Göteborg, info@promikbook.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 15 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1.      Val av stämmans ordförande & sekreterare
2.      Upprättande och godkännande av röstlängd
3.      Val av en eller två justeringsmän
4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.      Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7.      Besluta om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b.     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c.     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10.  Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11.  Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie tillfälle fatta beslut om nyemission

 12.  Förslag att ändra aktiekapitalets gränser samt antalet aktier i bolagsordningen 

13.  Övriga frågor
14.  Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Styrelsens förslag till resultatdisposition, punkt 7 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018

Fastställande av antalet styrelseledamöter, punkt 8 och förslag till styrelse, punkt 10

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse, punkt 8 och punkt 10, förslag presenteras senast två veckor innan stämman.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, punkt 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, punkt 9, presenteras senast två veckor 
innan stämman.

Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende emissioner, punkt 11

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma få genomföra emission om högst 20 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet gällande finansiering av verksamheten, förvärv, samt möjligheten att vidga ägarkretsen och genomföra emission för att tillföra bolaget kapital. För att beslut enligt punkt 11 skall vara giltigt krävs att de biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag att ändra aktiekapitalets gränser samt antalet aktier i bolagsordningen, punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagets nya gränser för aktiekapitalet i bolagsordningen ska vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000 skr. Styrelsen föreslår vidare att antalet aktier ska vara lägst 69 664 830 och högst 278 659 320 stycken. 

Göteborg 23 april 2019

PromikBook AB (publ.)

Styrelsen 

Dokument & länkar