Kommuniké från årsstämma

Report this content

PromikBook AB (publ) har per den 21 maj 2019 hållit årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 presenterades.

Följande beslut fattades vid stämman:

-          att fastställa resultat- och balansräkningen enligt det framlagda förslaget

-          att disponera resultatet enligt styrelsens förslag

-          att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

-          att utse en ny styrelse enligt nedan

-          att inte bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner enligt styrelsens förslag

-          att öka gränserna för aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag

-          att välja Grant Thornton Sweden AB till ny revisionsfirma och Magnus Nilsson till revisor

Nedanstående styrelseledamöter valdes fram till nästa årsstämma

-        Klas Moreau, ordförande  

-        Hans Sandström

-        Hans Orre

-        Olov Marchal

-        Peggie Tran

Alla beslut fattades enhälligt.

Göteborg 2019-05-27

Styrelsen

Dokument & länkar