Kommunike från extra bolagsstämma

PromikBook AB (publ) har per den 27 oktober 2017 hållit extra bolagsstämma. 

Beslut fattades att ge ut konvertibelt skuldebrev. 

Bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att bolaget ger ut konvertibelt skuldebrev. 

Bolaget ger ut konvertibla skuldebrev till ett totalt belopp om 2 miljoner kronor, med en årlig ränta om 8% samt konvertering till aktier i bolaget med en konverteringskurs om 0,29 kronor under tiden 2019-10-01 till och med 2019-11-30. Innehavaren har en rätt att konvertera till aktier men inte en skyldighet. Om konvertering sker av alla skuldebrev innebär det 6 896 551 stycken nya aktier vilket ger en utspädningseffekt om 11,33% med hänsyn taget till dagens antal aktier i PromikBook. Nedanstående belopp anges i skr. 

Oscar Säfström, 1 000 000

Mikael Eriksson, 250 000     

Karl Jonsson, 200 000                                 

Orres ekonomi och utbildning AB, 200 000

Roger Malmgren, 121 000

Oscar Tjärnberg, 100 000

Ekenman Investment AB, 50 000

Niklas Jirdén, 50 000 

Håkan Nilsson, 29 000

Summa 2 000 000

Mats Ekberg från Aktiespararna reserverade sig mot beslutet. 

Göteborg 27 oktober 2017

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar