Promore Pharmas företrädesemission – rättelse kring datum

Report this content

Promore Pharma AB (publ) ("Promore Pharma" eller "Bolaget") offentliggjorde den 4 oktober 2019 via ett pressmeddelande tidsplanen för företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) där avstämningsdagen angavs felaktigt i löptexten. För att klargöra är det den 4 november 2019 som kommer att vara sista dag för handel med Promore Pharmas aktie för att säkerställa rätt att delta i Företrädesemissionen och erhålla teckningsrätter och den 6 november 2019 kommer att vara avstämningsdag för Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Förträdesemissionen

  • 22 oktober 2019: Extra bolagstämma
  • 6 november 2019: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
  • 4 november 2019: Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
  • 12 november 2019: Offentliggörande av prospekt
  • 13 – 28 november 2019: Teckningsperiod
  • 13 – 26 november 2019: Handel i teckningsrätter
  • 3 december 2019: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen


För mer information

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com 

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com 


Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.
 

Tel: [+46] 8 121 576 90 

E-mail: Certifiedadviser@redeye.se 

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar