Delårsrapport från Pronyx AB (publ.)

Report this content

Delårsrapport från Pronyx AB (publ.) januari - juni år 2002 * Teleca har lagt bud på samtliga aktier och konvertibler i Pronyx * Pronyx EBITA resultat för andra kvartalet uppgick till 1,0 Mkr (-1,5) * Rörelsens intäkter uppgick till 68,7 Mkr (69,8) * Nettoresultatet före skatt för första halvåret var -3,0 Mkr (- 3,2) Marknadsöversikt Den marknadsbeskrivning som lämnades i föregående delårsrapport har i stort sett kvarstått även under andra kvartalet. Den goda efterfrågan för affärsområde Wood fortsätter. Industry har en stabil efterfrågan på en nivå något lägre än produktionsförmågan och Metal/Paper möter en fortsatt svag efterfrågan. Det planerade samgående med Telecas dotterbolag Benima förväntas väsentligt öka marknadsexponeringen för Pronyx rörelsedrivande affärsområden. Verksamheten Enligt fastlagd strategi skall Pronyx organisation vara kundfokuserad och tydlig och i huvudsak inriktad på funktionsleveranser genom att erbjuda kunderna garanterad prestanda, tillgänglighet samt leverans vid utsatt tidpunkt. För att upprätthålla detta fokuseras på fortsatt utveckling av koncernens utvecklingsplattformar, projektmetodik och kvalitetsstyrning. Industry Verksamheten har inte nått upp till fullt kapacitetsutnyttjande, men har trots detta genererat ett positivt rörelseresultat 0,4 Mkr (0,1) för kvartal två. Metal och Paper Svag efterfrågan har resulterat i dålig beläggningsgrad och ett negativt rörelseresultat för kvartalet -0,9 Mkr (-0,1). Wood Affärsområdets resultat och omsättning är väsentligt förbättrat jämfört med föregående år. I kvartal två uppgick rörelseresultat exklusive aktiverade utvecklingskostnader till 0,5 Mkr (-2,0). Inklusive aktiverade utvecklingskostnader var ackumulerat rörelseresultat 2,0 Mkr (-2,0). Verksamheten i Växjö har avvecklats genom en försäljning till personalen. Transaktionen avslutades i mitten på maj 2002. Avvecklingen har endast gett en marginell kostnadsbelastning i Pronyx-koncernen. Finland Trots låg efterfrågan nådde verksamheten upp till noll i rörelseresultat (0,5) för kvartal två. Resultat och Omsättning Resultatet efter finansiella poster för kvartal två var -1,5 Mkr (-2,5). Rörelsens intäkter uppgick under kvartalet till 36,3 Mkr (34,0). Omsättning var bättre än motsvarande period föregående år. Trots kostnader för den avbrutna konvertibelemissionen uppgående till 1,3 Mkr är även nettoresultatet förbättrat. Rörelseresultatet före goodwill avskrivningar (EBITA) uppgick till 1,0 Mkr (-1,5). Ackumulerat resultat efter finansiella poster för första halvåret var - 3,0 Mkr (-3,2) och omsättningen uppgick till 68,7 Mkr (69,8). Finansiell ställning och investeringar [REMOVED GRAPHICS]Koncernens investeringar under kvartal två uppgick till 0,1 Mkr (0,1). De aktiverade utvecklingskostnaderna, 1,0 Mkr (0,0) hänför sig till produktutvecklingen inom affärsområde Wood, och då framförallt mätfunktionerna för mätning av dimension under bark. Koncernens totala balansomslutning uppgick vid periodens slut till 87,0 Mkr, vilket är en minskning med 0,6 Mkr sedan 2001-12-31. Det egna kapitalet uppgick till 20,4 Mkr (23,4), vilket ger en soliditet vid samma tidpunkt om 23,5 procent (26,7 per 2001-12-31). De likvida medlen inklusive outnyttjade krediter uppgick till 9,0 Mkr på balansdagen (6,6 per 2001-12-31). Ett erbjudande om ett nytt konvertibelt förlagslån initierades under första kvartalet. Teckningen av erbjudandet blev otillfredsställande och styrelsen beslöt att inte genomföra emissionen. Koncernen har under andra kvartalet belastats med kostnader för erbjudandet uppgående till 1,3 Mkr som redovisas bland räntekostnader och liknande resultatposter. Personal Medelantalet heltidsanställda var under delårsperioden 123 (137). Antalet heltidsanställda var vid periodens slut 120 (141). Personalomsättningen uppgick till 5,7 procent (7,3%) under perioden. Framtida utveckling Teleca har lämnat ett offentligt bud på förvärv av samtliga aktier och konvertibla skuldebrev i Pronyx. Budet innebär att aktieägarna erhåller en Teleca-aktie för 11 Pronyx-aktier alternativt 3,30 kr per aktie kontant. Detaljer kring erbjudandet framgår av Telecas prospekt som kan hämtas från Telecas hemsida www.teleca.se eller från Enskilda Securities. Pronyx styrelse har uttalat en enhällig rekommendation till aktie- och konvertibelägare att acceptera budet från Teleca. Aktiespararna har också rekommenderat sina medlemmar att acceptera erbjudandet. Kommande rapporter * Delårsrapport för perioden januari - september 2002 den 8 november 2002 * Bokslutskommuniké för 2002 den 14 februari 2003 Nyköping den 30 augusti 2002 [REMOVED GRAPHICS] Frågor angående denna rapport besvaras av: Koncernchef Gunnar Meller 070 - 53 53 048 Ekonomichef Simo Pykälistö 0155 - 559 02, 070 - 344 48 94 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar