Årsstämma i ProstaLund 2017

Årsstämman i ProstaLund AB (publ), som hölls den 9 maj 2017, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade om val av styrelse genom [omval av Magnus Bolmsjö, William Gunnarsson, Sonny Schelin och Sören Johansson]. [Sonny Schelin omvaldes till styrelsens ordförande]. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med [75 000] kr till styrelsens ordförande och [40 000] kr vardera till övriga styrelseledamöter. [KPMG AB omvaldes som revisor i bolaget, med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor].

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet i bolaget ska vara lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr samt att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För ytterligare information:

Hans Östlund, VD, tfn. 0706-24 07 40

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar