Årsstämma i ProstaLund 2018

Årsstämman i ProstaLund AB (publ), som hölls den 16 maj 2018, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Magnus Bolmsjö, William Gunnarsson, Sonny Schelin och nyval av Kerstin Jakobsson. Kerstin Jakobsson nyvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med 75 000 kr till styrelsens ordförande och 40 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. KPMG AB omvaldes som revisor i bolaget, med Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet i bolaget ska vara lägst 4 500 000 kr och högst 18 000 000 kr samt att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000.

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på lansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels lokalt inom Norden och dels till Kina. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar