Besparingspotential för den svenska sjukvården vid CoreTherm-behandling

Vid de svenska urologidagarna i Göteborg, 4-6 oktober presenterades under torsdagen för första gången en analys av den totala sjukvårdskostnaden för BPH-patienter i Sverige. 

Över 300 000 män befinner sig inom vården; 170 000 under läkemedelsbehandling, 138 000 öppenvårdsbesök, över 80 000 patienter i någon form av katetervård och 4900 opereras. Totalkostnaden uppgår till över 2,9 miljarder kronor där katetersjukvården representerar den största enskilda kostnaden för dessa patienter.

Betydande sjukvårdsresurser är förknippade med den omfattande infektionsproblematiken som följer av kateteranvändning. SKL har sedan tidigare konstaterat att sepsis är ett stort problem kopplat till urinkatetrar där 1 av 1000 inläggningar leder till att patienten avlider, 2 av 3 antibiotikaresistenta bakteriestammar har sitt ursprung i kateteranvändning. Infektioner av urinkateteranvändning är den vanligaste sjukhusrelaterade infektionen.

Det är mot den bakgrunden mycket viktigt att lyfta fram de kliniska resultaten som, även dom, redovisades under urologimötet där 9 av 10 patienter kateterbefriades efter CoreTherm-behandling. Detta har tidigare rapporterats i ett flertal studier med CoreTherm-behandling där en mycket hög andel patienter kateterbefriats.

Den ekonomiska konsekvensen av en omställning från dagens vårdkedja med mångårig katetervård till en botande behandling med CoreTherm kan spara samhället över 200 000 kr för varje patient i direkta vårdkostnader.

Då sjukvårdssystem i allt högre utsträckning styrs av ekonomi och kostnadsbesparingar kommer denna analys i mycket hög utsträckning bidra till att den svenska sjukvården kan se hur de kliniska fördelarna även sammanfaller med drivkraften att åstadkomma besparingar inom sjukvården, säger Hans Östlund i en kommentar.

VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.coretherm.com/sv/om-prostalund/.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar