Bokslutskommuniké 2018

VD’s kommentar:

Det är mycket glädjande att vi uppvisar ett bättre resultat för 2018 än tidigare år. De organisations- förändringar vi implementerat medför lägre kostnader i USA såväl som i Norden. Trots ”en mindre kostym” är försäljningen i nivå med fjolårets och vi känner att vi har ett positivt momentum på vår nordiska marknad. Detta gör att jag känner att vi är på rätt väg.

Under året har marknadsfokus varit på Sverige. Idag finns det en tydligt ökad efterfrågan på vår behandlingsmetod från patienter i hela landet. Den ökande efterfrågan är resultatet av vår satsning på att informera och öka kännedomen om vår behandling som ett alternativ till kirurgisk operation, läkemedel eller katetrar. En annan anledning är att köerna till behandling av godartad prostata- förstoring växer hos landstingen i hela landet, vilket CoreTherm utmärkt skulle kunna lösa. Allt fler av de CoreTherm-behandlingar som utförs i landet görs av privata vårdgivare som har adekvata ersättningar. Ett tydligt exempel är Specialistläkargruppen i Kalmar som under 2018 ökade antalet CoreTherm-behandlingar med drygt 50 % från rekordåret 2017. Med en adekvat ersättning till privata vårdgivare från regionerna för CoreTherm-behandling öppnar sig nya möjligheter för patienterna som idag står i kö och väntar på en behandling hos landstingen.

I övriga Norden har vi under året tagit ett första steg in i Norge där vi certifierat den största privata urologiska kliniken i landet, Colosseum Mann. De är nu i full gång och genomför behandlingar med goda resultat. I Danmark och Finland pågår diskussioner med flera nya kliniker i tillägg till de vi redan har. Målet under 2019 är att expandera och utbilda fler kliniker i våra grannländer till att använda vår metod.

I Kina går det långsammare än planerat och vår distributör, med stöd från oss, förbereder introduktionen av vår metod på denna gigantiska marknad. I Iran har vi under verksamhetsåret fått godkännande från myndigheterna. Intresset är stort för vår metod, men tyvärr har den ekonomiska och politiska situationen i landet medfört att processen går mycket långsamt. För båda länderna är det svårt att bedöma när genombrottet kommer. I USA har vi anpassat organisationen och därigenom har vi gjort stora kostnadsbesparingar. Detta har möjliggjort att resurser har kunnat läggas på vår hemmamarknad.

Under 2018 var vår ambition att lansera nästa generation CoreTherm med ett mer användarvänligt och vidareutvecklat metodstöd. Då det regulatoriska landskapet har förändrats och kraven på dokumentation är mer krävande har detta haft en försenande inverkan på lanseringsplanen. Under slutet av året sattes ytterligare resurser in för att snabba på processen med den nya CoreTherm- plattformen men även för att möta andra ökade krav inom det regulatoriska området.

Under året har Specialitetsrådet i Urologi i Stockholms läns landsting lyft fram vår metod (TUMT) som en väletablerad och evidensbaserad minimalinvasiv behandling som lämpar sig väl för öppen specialistvård. I en långtidsuppföljning, 10-17 år, från Länssjukhuset i Kalmar som presenterades under Svensk Urologisk Förenings Årsmöte i höstas visade att patienter behandlade med CoreTherm Concept har lika goda långtidsresultat som de som opererats.

Vidare har våra CoreTherm-användare från såväl Skövde som finska Mikkeli presenterat goda resultat från sina respektive kliniker vid nationella möten. Vi kan konstatera att CoreTherm Concept är en säker, effektiv och patientvänlig metod som blir allt mer accepterad inom urologkåren.

Med nya kunder, ökad efterfrågan, studier som bekräftar vår fördel gentemot andra behandlingsalternativ och lansering av nästa generation CoreTherm, gör att jag känner att vi är på rätt väg.

Hans Östlund, VD i ProstaLund AB (publ)

Läs hela bokslutskommunikén som bifogad pdf.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar