Delårsrapport ProstaLund AB, period 2018-01-01 – 2018-03-31

Finansiell utveckling

Första kvartalet – Januari –mars 2018

• Nettoomsättning: 2 726 (3 587) TSEK
• Resultatet efter finansiella poster: -4 035 (-3 454) TSEK
• Resultatet per aktie*: -0,29 (-0,34) SEK
* Periodens resultat dividerat med 13 698 052 aktier per 2018-03-31. 10 273 539 aktier per 2017-03-31.
Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

Viktiga händelser

ProstaLund tillförs cirka 13 MSEK före emissionskostnader
• Officiella certifikatet för registreringen i Kina mottogs
• Träff med ledande företrädare för kinesisk urologi på EAU-kongressen i Köpenhamn
• Första CoreTherm-resultaten från Mikkeli presenterade vid finska urologimötet i februari
• Bolagsstämma kommer att hållas den 16 maj 2018 i Lund

VD’s kommentar

Det första kvartalet har givit oss klara indikationer på att vi är på rätt väg, inte minst på vår nordiska hemmamarknad. I Sverige ser vi många privata vårdgivare som visar stort intresse för att starta upp CoreTherm-verksamhet. Vi för nu diskussioner med flera landsting om att inkludera/höja ersättningsnivåerna till privata vårdgivare för att därmed bredda möjligheterna för access till vår behandling och samtidigt bidra till att korta de operationsköer som växer och som debatterats i media under starten av året. Dessutom ser vi redan initiala tendenser på att vår sedan årsskiftet delvis ändrade säljstrategi genererar fler remisser till vår behandling från de mindre sjukhusen/privata mottagningarna.

I Danmark har vi genomfört en vetenskaplig roadshow på Jylland som väckt nytt intresse för mikrovågsbehandling och som har genererat nya affärsöppningar att agera på för vår del. Vår etablering i Finland i höstas har resulterat i att Dr Hendolin från Mikkeli presenterade sina 3-månaders resultat från sina första behandlingar på det nationella finska urologimötet. Resultaten var i linje med det vi hade förväntat men gav eko bland åhörarna och vi jobbar nu aktivt för att etablera fler centra i vårt östra grannland. Vi hoppas också inom kort att få in en fot även på den norska marknaden, där en första klinik kommer att utbildas under Q2 och min förhoppning är att kunna lägga till Norge som ett land med CoreTherm-behandlingar innan sommaren står för dörren.

Vi gläds mycket åt det certifikat vi mottog i januari som ett bevis för att vi klarat av den tuffa CFDA registreringen i Kina. I Köpenhamn i mars, i samband med EAU, den största europeiska urologikongressen, träffade jag ledande företrädare för ett av de större och mer inflytelserika sjukhusen i Shanghai. Detta var deras första kontakt med Coretherm-metoden och de visade ett stort intresse. Arbetet går nu vidare med att supportera vår distributör med introduktionen i Kina och i början av Q2 har jag haft förmånen att personligen besöka sjukhuset i Shanghai och fört vidare diskussioner.

I USA har vi som tidigare meddelats reducerat våra insatser och räknar med kostnadsneutralitet från och med Q2 i år. Vi för diskussioner om en ny klinisk studie, CoreTherm med Schelin-katetern, med ett universitetssjukhus i Kalifornien och målet är att denna studie ska kunna starta under innevarande kalenderår.

I syfte att möta kraven från ett tuffare regelverk för medicintekniska produkter men också för att kunna sätta vår nästa generations behandlingsystem på marknaden under slutet av 2018 har vi under starten av detta år utökat investeringarna för kvalitet och regulatoriskt arbete. Denna investering gör att jag känner stort förtroende för att vi nu har ett starkt grundfundament för vårt fortsatta arbete för att möta det regelverk som i EU styr vår bransch och som är på väg åt helt fel håll enligt vårt tycke. Mer/fler regler tuffare kontroller och uppföljning gör att våra kostnader för vårt kvalitets- och regulatoriska arbete ökat markant gentemot tidigare år. Detta är något som tydligt påverkat våra kostnader under detta kvartal.

Under första halvan av kvartalet deltog jag på många investerarträffar och gladdes åt det engagemang för ProstaLund och vår metod CoreTherm som finns bland våra ägare. Emissionen är i hamn och vi tackar för detta stöd!

Hans Östlund
VD i ProstaLund AB (publ)

Hela delårsrapporten finns bifogad som pdf. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på lansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels lokalt inom Norden och dels till Kina. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar