Kallelse till årsstämma i Prostalund AB (PUBL)

Aktieägarna i ProstaLund AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2018 kl. 17.30 i ”Cloud city” på Mobile Heights Center (MHC), Mobilvägen 10 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 17.00 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 maj 2018, dels senast den 9 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress ProstaLund AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till prostalund@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 9 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå AB till handa under ovanstående adress senast den 9 maj 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.prostalund.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Beslut om fastställande av antal stämmovalda styrelseledamöter och eventuella stämmovalda styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:
12.1 Magnus Bolmsjö
12.2 William Gunnarsson
12.3 Sonny Schelin
12.4 Kerstin Jakobsson (nyval)
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om principer för valberedningen
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Bemyndigande för VD att göra de mindre justeringar i besluten under punkten 16 som kan krävas i samband med registrering och verkställande av besluten
19. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 10-15)
Inför årsstämman 2018 har valberedningen bestått William Gunnarsson på BWG Invest SARL:s mandat, Magnus Bolmsjö på Lunds Science AB:s mandat och Sonny Schelin på Schelin Medicin AB:s mandat. Sonny Schelin har varit ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 16,6 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår årsstämman besluta
att Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till revisor,
att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Magnus Bolmsjö, William Gunnarsson, Sonny Schelin och att nyval sker av Kerstin Jakobsson. Det har meddelats att Sören Johansson avböjt omval.,
att Kerstin Jakobsson väljs till styrelseordförande,
att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs somrevisor; KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer vara huvudansvarig revisor,
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti varje år är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare vars identitet inte framgår av aktieboken och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästa årsstämma.
Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.
Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.
Valberedningen ska inför varje årsstämma föreslå stämmoordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.
Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Övrig information
Beslut enligt punkt 16-17 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Hela kallelsen finns bifogad som pd.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på lansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels lokalt inom Norden och dels till Kina. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar