Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i ProstaLund AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2019 kl. 14.00 i ”Cloud City” på Mobile Heights Center (MHC), Mobilvägen 10 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande i stämman och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2019 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen den 10  maj 2019) dels senast den 13 maj 2019 kl. 15.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress ProstaLund AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund eller via e-post till bolagsstamma@prostalund.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 maj 2019 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen den 10  maj 2019) och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Hela kallelsen finns att läsa som bifogad PDF.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar: