ProstaLund beslutar om emission

-80 % garanterad då samtliga storägare, styrelse och ledning tecknar

Styrelsen för ProstaLund AB (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av upp till
8 131 362 Units till en teckningskurs om 1,50 kronor per Unit vilken tillför bolaget upp till 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) för att säkra bolagets finansiella ställning.

” Vår positiva utveckling har påverkats negativt av corona-pandemin där sjukvården tvingats fokusera på annan verksamhet än att behandla BPH patienter. Det är fantastisk att känna stödet från våra största ägare, styrelse och ledning som alla fullt ut deltar och i vissa fall övertecknar, i denna emission. Våra utlovade mål kvarstår, så fort allt återgår till det normala”, säger Hans Östlund, VD för ProstaLund.

Företrädesemissionen som beslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 har avstämningsdag den 17 juni 2020 och teckningsperioden kommer att pågå mellan den 22 juni och 3 juli 2020.

Bolaget har ingått avtal om emissionsgaranti och teckningsåtaganden motsvarande ca 80% av Företrädesemissionen fördelat på teckningsåtaganden om ca. 6,3 miljoner kronor och garantiåtagande om 3,5 miljoner kronor.

Styrelsen för ProstaLund AB (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av upp till
8 131 362 Units till en teckningskurs om 1,50 kronor per Unit vilken tillför bolaget upp till 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). En (1) befintlig aktie i Bolaget medför tilldelning av en (1) uniträtt. Fyra (4) stycken uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit som består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionen ger rätt till teckning av en (1) aktie i Bolaget till kurs 2 kronor under perioden 5-7 juli 2021. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO1 på Nasdaq First North Growth Market.

Vid stort intresse för teckning utan stöd av uniträtter äger styrelsen rätt att besluta om tilldelning av ytterligare maximalt 1 500 000 Units via övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”).

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer 8 131 263 Units att emitteras vilket innebär att antalet aktier Bolaget ökar från 32 525 451 till 40 656 714 samt att 8 131 263 teckningsoptioner TO1 emitteras vilket medför att antalet aktier i Bolaget kan komma att öka till 48 787 977 vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. För det fall styrelsen beslutar om utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan ytterligare 1 500 000 aktier och 1 500 000 teckningsoptioner komma att emitteras vilket kan leda till ett maximalt antal aktier, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, uppgående till 51 787 977 aktier.

”Med den nya strategin 2018 med 100% fokus på Norden har bolaget utvecklats och försäljningstillväxten varit stark de senaste kvartalen. Helt i enlighet med vad vi utlovade för ett år sedan. En större acceptans bland urologerna, ökad efterfrågan hos befintliga CoreTherm-användare och nya kliniker som kunder har under årets första kvartal visat tydligt vart vi är på väg”, fortsätter Hans Östlund, VD för ProstaLund.

Övrig information om Företrädesemissionen kommer att framgå av det Informationsmemorandum som beräknas publiceras omkring den 18 juni 2020.

I samband med emissionen ovan har Bolaget beslutat att flytta rapportdag för andra kvartalet till fredagen den 21 augusti.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juni kl. 23.20 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Prenumerera

Dokument & länkar