ProstaLund beslutar om företrädesemission

ProstaLund AB (”ProstaLund”) meddelar idag, den 12 januari 2018, att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämma den 9 maj 2017 beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar högst 3 424 513 aktier till en teckningskurs om 3,80 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad företrädesemission tillför ProstaLund totalt cirka 13,0 MSEK före emissionskostnader. ProstaLund har, med bl.a. styrelseledamöter och ledande befattningshavare, på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av emissionslikviden samt garantiteckning om 2,1 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av emissionslikviden. Garantiteckningen är avtalad uppifrån och ned, innebärande att garantiteckning om högst 2,1 MSEK endast aktiveras för det fall företrädesemissionen ej blir fulltecknad. Totalt har således cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen, på förhand skriftligen avtalats. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

Motiv för nyemission
Styrelsen i ProstaLund AB (publ) har härmed beslutat om en företrädesemission om cirka 13,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera bl.a. CE-märkning och marknadslansering av den nya versionen av CoreTherm samt finansiera marknadsexpansion, dels inom Skandinavien och dels internationellt till Kina. Härutöver är företrädesemissionen avsedd att finansiera rörelsekapital.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018.
  • Teckningskurs: 3,80 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 424 513 aktier, motsvarande högst 13 013 149,40 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i ProstaLunds aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 januari 2018. Avstämningsdag är den 19 januari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om totalt 2,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är således cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalad.
  • Antal aktier innan nyemission: 10 273 539 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 39,0 MSEK.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 januari 2018 – 6 februari 2018.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av februari 2018.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter.


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar