ProstaLund genomför förändringar i det amerikanska dotterbolaget

Styrelsen i ProstaLund AB (”ProstaLund”) har mot bakgrund av att bolagets försäljningsutveckling på den amerikanska marknaden inte motsvarat förväntningarna under de senaste åren, vilket tidigare kommunicerats, fattat beslut om att genomföra kraftfulla förändringar samt kostnadsbesparingar för dotterbolaget i USA. Det är styrelsens bedömning att det är viktigt att vidta kraftfulla åtgärder på den amerikanska marknaden, som är världens största marknad för medicinteknik, för att långsiktigt stärka denna marknad. Bolaget planerar även att genomföra en prospektiv klinisk studie i USA i syfte att skifta försäljningssegment från privatpraktiserande kliniker till sjukhus.

Bolaget genomför i det första steget en kostnadsbesparing för att avsluta satsningen på det olönsamma marknadssegmentet privatpraktiserande kliniker som historiskt har bearbetats. Med de förändringar som görs, vilka avser uppsägning av försäljningspersonal och avslutande av aktiviteter, bedömer styrelsen att omedelbara besparingar kommer att uppgå till cirka 5 MSEK på årsbasis. Historiskt har samtliga mikrovågsmetoder sålts till mindre privatpraktiserande kliniker som behandlar patienter i ett tidigt stadium av godartad prostataförstoring (BPH). Det finns många konkurrerande metoder och den prisbild som utvecklats gör det svårt att bedriva en lönsam verksamhet.

Det medicinska och ekonomiska värdet av CoreTherm-metoden är betydande för patienter där sjukdomsbilden har utvecklats längre. Dessa patienter behandlas inte på privatpraktiserande kliniker utan sjukhus. Alternativet för dessa patienter är kostsamma kirurgiska ingrepp eller långvarig komplicerad och kostsam katetervård. ProstaLunds amerikanska dotterbolag avser därför att till fullo fokusera sin behandling på denna patientgrupp, vilket ska leda till ökad lönsamhet. Bolaget har inom detta segment en betydande konkurrensfördel och alternativa mikrovågstekniker och metoder klarar ej av behandling av dessa patienter. I syfte att öka bolagets försäljning inom detta segment planerar bolaget nu att genomföra en prospektiv klinisk studie på minst två universitetssjukhus i USA. Målsättningen är dels att visa CoreTherms behandlingseffekt på ovan nämnd patientgrupp och dels att skapa referenskliniker, vilka kommer vara bolaget behjälpliga i införsäljningen till andra sjukhus i USA. Studien beräknas att inledas under 2018 och avslutas under 2019.

Med omedelbar verkan kommer bolaget även att genomföra en betydande prishöjning av CoreTherm-metoden i USA. Sammantaget kommer dessa förändringar att påverka ProstaLunds affärer i betydande utsträckning i USA. Långsiktigt är det enligt styrelsens bedömning rätt väg att gå och utebliven försäljning till en prisnivå som ej är acceptabel är en beräknad risk och planerad konsekvens. I samband med de förändringar som nu genomförs kan bolaget vidare förstärka dess satsning på den skandinaviska sjukvårdsmarknaden och sälja produkter på lönsamma marknader.

ProstaLund har en fortsatt mycket stor tilltro på det medicinska värde CoreTherm ger patienter.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.coretherm.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar