ProstaLund genomför företrädesemission om cirka 25,7 MSEK

Report this content

Styrelsen i ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) föreslår en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Beslut om företrädesemissionen väntas fattas vid årsstämman som hålls den 17 maj 2019 och till vilken kallelse offentliggörs idag genom särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning

Genom företrädesemissionen, som omfattar högst 20 547 078 nya aktier, tillförs ProstaLund cirka 25,7 MSEK, före emissionskostnader.

En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie.

Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om ca 4,5 MSEK har lämnats av några av Bolagets större ägare samt flera styrelseledamöter och ledningspersoner. 

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 24 maj 2019. Teckningsperioden löper under perioden 28 maj – 11 juni 2019.

Motiv till Företrädesemissionen

VD Hans Östlund:

Vi upplever en ökande acceptans bland urologer och ser en ökad efterfrågan från patienter för CoreTherm®, vår patenterade och individanpassade värmebehandling för godartad prostataförstoring (BPH). CoreTherm® används idag rutinmässigt på allt fler kliniker i Norden där Sverige alltjämt är vår viktigaste marknad. En viktig anledning till det ökande intresset för vår metod är våra marknadsföringsinsatser direkt mot patienter som lider av BPH och som nu blivit medvetna om och aktivt efterfrågar behandling med CoreTherm®. De senaste kvartalens tillväxt i antal behandlingar och därmed omsättning i Bolaget gör att vi känner oss trygga med att lämna en finansiell målsättning om att nå positiva kassaflöden på månadsbasis under år 2020.

Den förestående nyemissionen syftar till att täcka kommande års rörelsekapitalunderskott fram till dess att positiva kassaflöden genereras. Likviden kommer huvudsakligen att användas till fortsatt marknadsbearbetning för att få fler kliniker i Norden att erbjuda CoreTherm-behandlingar, marknadsföring riktad till remitterande urologer samt informationskampanjer direkt till den stora patientgrupp som lämpar sig för behandling med CoreTherm® där många sitter fast i långa vårdköer. Från att tidigare ha varit en nischbehandling ser vi nu möjligheten att CoreTherm® blir en primär invasiv åtgärd för behandling av BPH.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelserna är vederlagsfria och uppgår till cirka 17,7 procent av Företrädesemissionen. Emissionsgarantierna uppgår till cirka 52,3 procent av Företrädesemissionen. Garantiprovision utgår med tio procent av det garanterade beloppet.

Preliminär tidplan

17 maj 2019                                 Årsstämma

22 maj 2019                                 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

23 maj 2019                                 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

24 maj 2019                                 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.

28 maj – 7 juni 2019                    Handel med teckningsrätter.

28 maj – 11 juni 2019                 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

13 juni 2019                                 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ProstaLund i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som ProstaLund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl 08:00.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar