ProstaLund har idag ansökt om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm

ProstaLund AB (publ) har idag, den 10 juni 2019, ansökt om att Bolagets aktier skall upptagas till handel på Nasdaq First North Stockholm. Det är Bolagets ambition att få ett godkännande från Nasdaq och därmed påbörja handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm kring halvårsskiftet 2019. Resultatet av Bolagets ansökan samt första handelsdag på Nasdaq First North kommer att meddelas via separat pressmeddelande. I samband med detta kommer även den bolagsbeskrivning som ligger till grund för Bolagets ansökan att offentliggöras.

ProstaLunds aktier handlas idag på Spotlight Stock Market men som ett led i Bolagets uppdaterade strategi och ökade tillväxtambitioner, vilka konkretiserats av Bolagets nyligen lämnade finansiella målsättning om att uppnå break-even under andra halvåret 2020, har Bolagets styrelse beslutat ansöka om att Bolagets aktier skall upptagas till handel på Nasdaq First North Stockholm. Det är styrelsens bedömning att Bolagets möjligheter att bredda sin ägarbas samt öka kunskapen om Bolaget internationellt gynnas av detta. ProstaLunds aktier kommer efter en flytt till Nasdaq First North att fortsätta handlas under kortnamnet (ticker) PLUN med befintlig ISIN-kod SE0002372318. Aktieägare i ProstaLund kommer inte behöva vidta några åtgärder vid byte av handelsplats.

Bolagsbeskrivning
Bolaget har i samband med ansökan till Nasdaq First North upprättat en bolagsbeskrivning, i enlighet med de krav som ställs från Nasdaq First North, vilken kommer att publiceras på Bolagets hemsida då ansökan godkänts och innan första handelsdag på Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte granskats av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Om Nasdaq First North
Nasdaq First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplats (s.k. MTF) och legal status som en oreglerad marknad. Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs och ProstaLund har anlitat Västra Hamnen Corporate Finance som Certified Adviser. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Hans Östlund, VD ProstaLund:
Bolagets kommande flytt till Nasdaq First North är ett naturligt steg i ProstaLunds tillväxtresa. Vår uppdaterade strategi, som implementerades under 2018 visar på ett stort intresse för vår patenterade behandlingsmetod, både från patienter och från behandlande kliniker. Under första kvartalet 2019 såldes utrustning för 81% fler behandlingar i Norden än under motsvarande kvartal 2018. Norden och i synnerhet Sverige har en fortsatt stor tillväxtpotential, det är detta som vår uppdaterade finansiella målsättning baseras på. Under 2019 är vår målsättning att sälja ca 1 000 behandlingar, en ökning med närmare 70% jämfört med 2018, och att fortsätta denna tillväxt in i 2020 med en målsättning om ca 1 500 behandlingar vilket skulle medföra att vi kan uppvisa break-even under andra halvåret 2020. Detta är en fullt realistisk tillväxtplan utifrån den nya strategi vi arbetar utifrån. Den starka försäljningstillväxten i Norden under första kvartalet 2019 styrker oss i att vi är på rätt väg. Detta tillsammans med nya avtal i våra grannländer gör att vi ser ljust på framtiden.

Vi har efter mer än 50 000 behandlingar uppvisat att CoreTherm® är både effektiv och säker och har i långtidsstudier visat på samma effekt som kirurgi, dock utan kirurgins biverkningar och till en lägre kostnad. Vi kommer därför intensifiera våra insatser mot behandlande kliniker och beslutsfattare för att öka kunskapen om de fördelar CoreTherm® medför, såväl ur ett patientperspektiv som hälsoekonomiskt. Med det starka intresse vi ser för våra produkter och behandlingsresultaten de levererar gör att vi bedömer att tidpunkten är den rätta att ta steget till Nasdaq First North för att ytterligare manifestera vår ambitionsnivå och framtidstro.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB har anlitats som Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med bytet av handelsplats.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar