ProstaLund offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

ProstaLund AB (”ProstaLund”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 25 januari 2018. Memorandumet finns tillgängligt på ProstaLunds (www.prostalund.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns memorandumet tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum för nyemissionen finns nu publicerat på ProstaLunds, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.prostalund.se, www.sedermera.se och www.aktietorget.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018.
  • Teckningskurs: 3,80 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 424 513 aktier, motsvarande högst 13 013 149,40 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i ProstaLunds aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 januari 2018. Avstämningsdag var den 19 januari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är således cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalad.
  • Antal aktier innan nyemission: 10 273 539 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 39,0 MSEK.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 januari 2018 – 6 februari 2018.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av februari 2018.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel. +46 (0) 40 615 14 10
e-post: info@sedermera.se

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar