ProstaLunds årsstämma 2019

Report this content

ProstaLund AB (publ) höll årsstämma den 17 maj 2019 i Lund.

Utdelning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, revisor och arvode samt ansvarsfrihet
Till styrelseledamöter omvaldes Kerstin Jakobsson och Sonny Schelin samt nyvaldes Mikael Wahlgren och Maria Morin. Kerstin Jakobsson omvaldes till styrelsens ordförande. Det beslöts att arvode för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1,5 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till ny revisor i bolaget, med Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bolagsordningsändring, beslut om företrädesemission samt bemyndigande

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet i bolaget ska vara lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor samt att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

Stämman fattade även beslut om företrädesemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst 20 547 078 kronor genom utgivande av högst 20 547 078 aktier. Teckningskursen ska vara 1,25 kronor. Stämman uppmärksammades på att avstämningsdagen i kallelsen till följd av ett skrivfel angivits till den 11 maj 2019 istället för det korrekta datumet den 24 maj 2019. Innehav av en (1) befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 24 maj 2019 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ska berättiga till teckning av tre (3) aktier i bolaget.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Övriga beslut
Beslut togs om riktlinjer för tillsättande av valberedning. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar