ProstaLunds företrädesemission tecknades till 418%, utnyttjar övertilldelningsoption

Styrelsen för ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för ProstaLunds aktieägare (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 10 juni 2020.  Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad. Bolagets styrelse har därför beslutat om att utnyttja den övertilldelningsoption som ger styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 1 500 000 units, motsvarande 2,25 MSEK, till samma villkor som i Företrädesemissionen (”Övertilldelningsoptionen”). Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget totalt cirka 14,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningstiden för ProstaLunds nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 3 juli 2020. Utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades till 50,9 MSEK, motsvarande 418%.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. En unit består av en aktie samt en teckningsoption av serie TO1. I Företrädesemissionen emitteras 8 131 362 units vilka innehåller totalt 8 131 362 aktier samt 8 131 362 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden den 5 juli 2021 till och med den 7 juli 2021 till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie.

Styrelsen har vidare beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen och därmed, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2020, beslutat emittera ytterligare 1 500 000 units, innehållandes 1 500 000 aktier samt 1 500 000 teckningsoptioner av serie TO1 till samma villkor som i Företrädesemissionen. Skälet till beslutet är att tillgodose det intresse som finns att teckna aktier i Bolaget, att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt att öka spridningen av Bolagets aktier. Styrelsen har beslutat om tilldelning och eventuell tilldelning kommer meddelas aktuella tecknare. Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget ytterligare 2,25 MSEK. Emissionen inklusive Övertilldelningsoptionen medför en total utspädning av antalet aktier om ca 23 procent.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen ökar aktiekapitalet i ProstaLund med 9 631 362 SEK till 42 156 813 SEK. Det totala antalet aktier i ProstaLund ökar till 42 156 813. Betalda tecknade units (”BTU”) i Företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet PLUN  BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, varefter BTU kommer att ersättas av aktier av samt teckningsoptioner av serie TO1. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 juli kl. 20:40 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
E-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.

Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Prenumerera

Dokument & länkar