Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

Report this content

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 28 juni 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 6 juli 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls även tillgängligt på Bolagets (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Prostatype Genomics offentliggjorde den 23 juni 2022 styrelsens beslut om att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2022.

Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har idag, den 28 juni 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

En sammanfattande teaser kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Tidsplan för företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter: 28 juni 2022
 • Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter: 29 juni 2022
 • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 30 juni 2022
 • Handel med uniträtter: 6 juli – 15 juli 2022
 • Teckningsperiod: 6 juli – 20 juli 2022
 • Handel med BTU: 6 juli 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket
 • Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen: omkring den 25 juli 2022

Erbjudandet i sammandrag

 • Emissionsvolym: Initialt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, samt genom teckningsoptioner möjlighet till ytterligare högst cirka 22,5 MSEK i mars 2023.
 • Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 30 juni 2022 erhålls en uniträtt. Trettiosju (37) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nitton (19) aktier och nitton (19) teckningsoptioner av serie TO 2.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningstiden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i prospektet. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 15 juli 2022 för att inte förfalla utan värde.
 • Teckningskurs: 55,10 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Antal aktier innan företrädesemissionen: 15 103 602 aktier.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units, kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 34 procent genom den initiala emissionen. Vid fullt nyttjande av TO 2 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 25 procent.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Prostatype Genomics har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 22,5 MSEK (motsvarande cirka 100 procent av initial emissionsvolym). För utställda garantiåtaganden från garanter som inte avser styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om tio procent. För garantiåtaganden från styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om fem procent.
 • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

Teckningsoptioner av serie TO 2 har en inlösenperiod från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Lösenkursen kommer att vara samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com) i samband med att teckningsperioden inleds.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Prostatype Genomics anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Nicklas Rosendal, Presskontakt

Telefon: +46 708-89 33 34

E-post: nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

www.prostatypegenomics.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-28 17:52 CET.

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Prenumerera