Proventus capital partners III ab (publ) emitterar kapitalandelslån

Report this content

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners III AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2017 klockan 14.15.

Proventus Capital Partners III AB (publ) offentliggör idag att bolaget per den 10 april 2018 kommer att utöka sitt kapital med 606 Mkr genom emission av 414 kapitalandelsbevis av serie A till en kurs av 1 Mkr per kapitalandelsbevis och 5 kapitalandelsbevis av serie B till en kurs av 25 Mkr per kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott om 67 Mkr från ägarna.

De nya kapitalandelsbevisen tecknas av befintliga andelsägare och kommer att registreras i Euroclear omkring den 17 april 2018. Kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det andra kvartalet 2018.

Proventus Capital Partner IIIs kapital uppgår inklusive de nyemitterade kapitalandelsbevisen till 8,484 Mkr fördelat på kapitalandelslån av serie A om 5,796 Mkr, kapitalandelsbevis av serie B om 1,750 Mkr och 938 Mkr i eget kapital.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Dokument & länkar