PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS II

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners II AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 januari 2015 klockan 15.00

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs kapitalandelslån uppgick till 391 795 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 december 2014.

För det fjärde kvartalet utbetalas inte någon löpande avkastning.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners II består till 5,4 procent av noterade företagsobligationer och till 94,6 procent av privata företagslån.

Under det fjärde kvartalet gjorde Proventus Capital Partners II tilläggsinvesteringar i två befintliga privata företagslån samt en noterad företagsobligation.

Proventus Capital Partners II AB (publ), ett dotterbolag till Proventus AB, erbjuder utvecklingskapital via investeringar i noterade företagsobligationer samt onoterade lån till medelstora företag med behov av kapital för tillväxt eller omstrukturering. Investeringarna görs i huvudsak i Norden, Västeuropa och USA. Proventus Capital Partners IIs kapitalandelslån är noterat på NDX-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm och antalet innehavare uppgår till cirka 30.

Dokument & länkar