Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma 25 september 2023 kl. 09.30, Vestagatan 6 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.00

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 september 2023, och

-b) senast 14 september 2023 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Vestagatan 6, 416 64 Göteborg, eller via e-post till bawan@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 15 september 2023.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Handlingar

Bolaget håller kopia på redovisningshandlingar tillgängliga från och med 1 september 2023 på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Framläggande och godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om

a.      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b.     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c.      ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

9. Val av styrelse samt revisor.

10. Beslut om utdelning.

11. Stämmans avslutande.

Kommentar till punkt 7b:

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår styrelsen att utdelning lämnas för räkenskapsåret 22/23 i enlighet med styrelsens förslag.

Kommentar till punkt 8:

Styrelsen föreslår ersättning till styrelseordförande på 120 000 Sek. Resterande styrelseledamöter får vardera 80 000 Sek.

Kommentar till punkt 9:

Styrelsen föreslår att nuvarande styrelseledamöter kvarstår i bolaget. Styrelsen föreslår att Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB, omväljs som revisor.

Kommentar till punkt 10:

Styrelsens förslag till beslut om utdelning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 2 467 371,27 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,37 kronor per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 2 oktober 2023. Avstämningsdagen är den 27 september 2023. Utdelningsbeloppet motsvarar vinsten från föregående räkenskapsår avrundat nedåt och utdelningen sker i enlighet med bolagets utdelningspolicy som föreskriver att minst årsvinsterna ska utdelas till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet kräver annat.

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Prenumerera