Kallelse till extra stämma i Provide IT Sweden AB (publ)

Report this content


Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma 20 juni 2022 kl. 09.30 Vestagatan 6 i Göteborg för val av ny styrelseledamot. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.00
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 juni 2022, och
-b) senast 9 juni 2022 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Vestagatan 6, 416 64 Göteborg, eller via e-post till bawan@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 10 juni 2022.


Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.


Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.


Ombud m.m.
Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.


Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av ny styrelseledamot
7. Fastställande av styrelsearvode till ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande


Kommentar till punkt 6
a) Sando Estivhu avgår som styrelseledamot. Styrelsen föreslår val av ny styrelseledamot Olle Mikkelsen.
Olle Mikkelsen är VD för bolaget Retail Recruitment Sverige AB som fokuserar på att rekrytera och headhunta personal på uppdrag av kund. I samband med bolagets satsning i affärsområdet Consulting anser styrelsen att Olles kompetens är viktig för kommande styrelsearbete.

Kommentar till punkt 7:
Styrelsen föreslår ett styrelsearvode på 80 000 Sek till Olle Mikkelsen.

Övrig information
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extrastämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Prenumerera