Kvartalsrapport 1 2019/2020

Report this content

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2019/2020

1 april - 30 juni 2019. 

Totala intäkter uppgick till 5 444 (4 884) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 162(1 122) TSEK.  

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 162(913*) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 114(691*) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,017 (0,104*) SEK.

Under det första kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 11,5 procent.

*Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten och är därmed en extraordinär kostnad.  Under det första kvartalet 2018 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 209 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets CTO.  

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

Inga händelser under första kvartalet.  

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

28 augusti 2019
Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)
Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma 27 september 2019 kl. 14.00 i Convendums lokaler på Kungsportsavenyn 21 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

VD HAR ORDET 

Det första kvartalet i räkenskapsåret, april-juni 2019, resulterade i en tillväxt på 11,5 procent med en avsevärd försämring i vinst. Vi har tidigare meddelat att bolaget beräknades återgå till lönsamhet under detta kvartal, detta har tyvärr inte skett på grund av en betydligt lägre omsättning än beräknat. Detta beror framförallt på förseningar i större kunduppdrag. Bolaget beräknar dock att förbättra lönsamhet inom snar tid och kommunicerad prognos är fortfarande aktuell, en tillväxt på 15–20 procent på förra räkenskapsårets omsättning med en vinst efter skatt på över 4 MSEK. Bolagets målsättning under kommande tre år är att uppnå en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt på minst 15-20 procent med en vinstmarginal på minst 10-15 procent, reserverat för ändring vid kraftig recession.

Bolaget behöver för närvarande fokusera på högre lönsamhet kombinerat med fortsatt organisk tillväxt, därmed kommer bolaget inte inom snar framtid att aktivt leta förvärv.

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB


ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2019-06-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 2 2019/2020 -                2019-11-28

Kvartalsrapport 3 2019/2020 -                2020-02-27

Bokslutskommuniké 2019/2020 -          2020-05-28

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019. 


Prenumerera