Kvartalsrapport 1 2020/2021

Report this content

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2020/2021

1 april - 30 juni 2020. 

Totala intäkter uppgick till 5 918(5 444) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 915(162) TSEK.  

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 915*(162) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 720*(114) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,108* (0,017) SEK.

Under det första kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 7,5 procent.

.  *Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten och är därmed en extraordinär kostnad.  Under det första kvartalet 2020 belastades
rörelseresultat med sociala avgifter på 16 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till anställda.   

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

9 april 2020

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan vederlagsfritt överlåtit 8 891 aktier vardera(tillsammans 17 782 aktier) till anställda i bolaget. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter på cirka 16 TSEK under bolagets första kvartal(april-juni 2020) då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Bolaget kommunicerade om aktiegåvorna den 7 juli 2016.

29 maj 2020

Bolagets CTO Oscar Wennerström har 29 maj 2020 sålt 100 000 stycken aktier i bolaget till Peter Klein Holding AB som är helägt av bolagets vice VD Peter Klein. Försäljningen har skett utanför marknaden.

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

25 april 2020

 

Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ) – Styrelsen föreslår utdelning på 1,2 kr per aktie.
Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma 29 september 2020 kl. 15.00 på Götabergsgatan 20 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

VD HAR ORDET

Det första kvartalet i räkenskapsåret, april-juni 2020, resulterade i en omsättningstillväxt på 7,5 procent med en stark vinsttillväxt. I senaste bokslutskommunikén, räkenskapsåret 2019/2020, skrev jag att bolaget beräknar en svag lönsamhet under kvartalet april-juni 2020 på grund av en negativ påverkan från spridningen av Covid-19. Detta baserades på en lägre efterfrågan från bolagets befintliga och nya kunder. Glädjande blev det finansiella utfallet bättre än beräknat, framförallt på grund av en fortsatt god efterfråga från bolagets kunder. Kvartalets vinstmarginal har nu ökat till 12,2 procent. Under jämförande period april-juni 2019 var vinstmarginalen 2,1 procent. Detta är en effekt av den planerade kostnadsbesparingen som infördes i föregående period januari-mars 2020.

Bolaget upplever nu en högre efterfrågan av dess tjänster. Dock är det för tidigt att avgöra om det är lika starkt som innan Covid-19, dvs. innan mars 2020. I kommande kvartal har bolaget utfört fler kostnadsbesparingar och därmed beräknas en högre lönsamhet än under föregående räkenskapsår 2019/2020.

I samband med kallelsen till årsstämman föreslog styrelsen en utdelning på 2,1 kr per aktie. Bolaget behöver fortsätta fokusera på att förbättra den organiska tillväxten samt lönsamhet. Under de senaste åren har bolaget haft svårt att uppnå en organisk tillväxt med god lönsamhet. För att uppnå detta behövs styrelsens och ledningsgruppens fulla fokus. Som tidigare meddelat är det därmed inte aktuellt med förvärvsplaner. Styrelsen anser istället att det är orimligt att behålla en kassa på över 13 MSEK för en verksamhet som kräver betydligt lägre än detta i rörelsekapital. Därmed föreslås en utdelning på ca 8 MSEK, dvs. 2.1 kr per aktie.

.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

 

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2020-06-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 2 2020/2021 -                2020-11-28

Kvartalsrapport 3 2020/2021 -                2021-02-25

Bokslutskommuniké  2020/2021 -          2021-05-28

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att  tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år
DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020.


Prenumerera

Dokument & länkar