Provide IT Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 2 2018/2019

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 2 2018/2019

1 juli - 30 september 2018. 

Totala intäkter uppgick till 3 842 (3 552) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 359 (971) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 306 (971) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 229*(735) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,034* (0,110) SEK.

Under det andra kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 8,2 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅR 2018/2019

1 april - 30 september 2018. 

Totala intäkter uppgick till 8 726 (7 752) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 1 481 (2 432) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 219 (2 432) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 920(1 875) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,138* (0,281) SEK.

* Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten och är därmed en extraordinär kostnad. Under det andra kvartalet 2018/2019 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 53 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda. Under halvåret 2018/2019 belastades rörelseresultatet med sociala avgifter på 262 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda.

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 14.003.999,1 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 2,1 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 2 oktober 2018. Avstämningsdagen är den 27 september 2018.

Bolaget kommunicerade 24 september 2018 att bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein kommer enligt plan att vederlagsfritt överlåta 13 851 aktier vardera(tillsammans 27 702 aktier) till anställda i bolaget. Bolaget kommer därmed belastas med sociala avgifter på cirka 90 TSEK under kvartal 2(juli-september 2018) då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Dock försenades två överlåtelser och därmed belastades kvartalet enbart med 53 TSEK. Resterande sociala avgifter kommer att påverka nästkommande kvartal, oktober-december 2018.

Bolaget har likviderat andelar för 10 MSEK i räntefonden Nordea Institutionell kortränta inför bolagets kommande utdelning 2 oktober 2018. Efter likvideringen har bolaget andelar i räntefonden motsvarande ett marknadsvärde på ca 7,7 MSEK.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning med ett totalt belopp om 14.003.999,1 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 2,1 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier.

HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.  

VD HAR ORDET

Det andra kvartalet, juli-september 2018, resulterade i en tillväxt på 8,2 procent dock med en negativ vinstutveckling även om vi bortser från den extraordinära kostnaden, sociala avgifter på aktiegåva, på 53 TSEK. Den försämrade lönsamheten beror till stor del på att vi rustar oss inför en stark tillväxttakt under kommande kvartal. Vi har anställt fler som arbetar med rekrytering och försäljning, därmed betydligt högre personalkostnader än jämförande period. Som kommunicerat i föregående rapport beräknar vi att lönsamheten förstärks i bolagets tredje kvartal, oktober-december 2018.

För tillfället arbetar vi intensivt med att skapa en ny försäljningsplattform. Vi har genomfört flera framgångsrika rekryteringar och så småningom är vi 30 anställda. Bolagets nuvarande utmaning är att skala upp försäljningen vilket har lett till en förändring i vårt säljarbete. Vi har idag ett bredare försäljningsarbete med fler aktiviteter än tidigare.

För att möjliggöra en högre organisk tillväxt har vi bestämt att bolaget behöver en strategisk partner med etablerade kontakter inom branschen som kan hjälpa bolaget att få in en fot bland potentiella kunder. Vi kommer därmed att påbörja kontakta potentiella företag som kan möjliggöra detta. Bolaget planerar däremot att fortsätta med tidigare bestämda planer, att även skapa tillväxt genom förvärv.

Vi genomför nu vår största satsning och står inför en väldigt spännande tid!

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2018-09-29, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 3      2018/2019 -        2019-02-27
Bokslutskommuniké 2018/2019 -        2019-05-29

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR. 

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018.

För ytterligare information

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget
Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt.

Om oss

Provide IT skapar affärsnytta för organisationer genom att utveckla webb- och mobilapplikationer inom vedertagna plattformar.

Prenumerera