Delårsrapport för Push Development AB 1 kv 2002-2003

Report this content

Delårsrapport för Push Development AB 1 kv 2002-2003 * Thomas Örwén ny VD * Lars Ransgart, Thomas Örwén och Carl-Johan Kjellander valdes av bolagsstämman den 7 november till ordinarie ledamöter i styrelsen * Periodens resultat -0,2 MSEK, dvs 0 öre per aktie Push Development delade i september 2001 till sina aktieägare ut 12 miljoner köpoptioner på bolagets aktieinnehav i nuvarande Netrevelation Holding. Varje option gav innehavaren rätt att fr.o.m. 1 april t. o. m. 15 november 2002 förvärva 1 aktie i Netrevelation för 75 öre. 1 751 294 optioner utnyttjades. På bolagsstämman den 7 november 2002 valdes Lars Ransgart, Carl-Johan Kjellander och Thomas Örwén till ordinarie ledamöter i styrelsen. Stämman beslöt att ej lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2001/2002. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde utsågs Thomas Örwén till VD samt Lars Ransgart till styrelsens ordförande. Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -0,2 MSEK (-0,3 MSEK), dvs 0 öre per aktie, baserat på 41,5 miljoner aktier. För ytterligare information kontakta VD Thomas Örwén på telefon 0708-69 95 72. Information finns även på www.pushdevelopment.com Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Stockholm den 25 november 2002 Styrelsen för Push Development AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar