• news.cision.com/
  • PwC/
  • Enklare skattehantering i många länder tack vare digitalisering - men frågetecken för utvecklingen i Sverige

Enklare skattehantering i många länder tack vare digitalisering - men frågetecken för utvecklingen i Sverige

Report this content

När PwC och World Bank presenterar den årliga undersökningen Paying Taxes över skattesystemen i 190 länder, så visar resultaten att det har blivit enklare att hantera skatt i många delar av världen. Digitaliseringen anses spela en viktig roll, men sammanställningen visar också att olika synsätt på teknik skapar stora skillnader mellan olika länder. Samtidigt visar en annan aktuell undersökning från PwC att skattehanteringen har försvårats för svenska bolag under de senaste fem åren.

– Vi ser att många tillväxtekonomier har tagit fasta på digitaliseringens möjligheter. Som exempel så har tidsåtgången för att hantera skatter minskat med 23 procent på bara ett år i länder som Vietnam och Brasilien, konstaterar Håkan Danmyr, partner och skattespecialist, PwC Sverige och fortsätter;

– Effektiv skattehantering prioriteras av många länder. Hur väl skattehanteringen fungerar påverkar helt klart den bredare bilden av hur landet styrs. Om det ses som enkelt och transparent att administrera skatterna, så kommer det att öka förtroendet och synen på skatt som en förutsättning för ett väl fungerande och hållbart samhälle.

Sedan 2012 har den genomsnittliga tiden för skattehantering minskat med 27 timmar och det krävs även färre inbetalningstillfällen. Båda dessa minskningar ses som en följd av teknikutveckling. Den totala skattenivån har även den minskat något under samma period - från 41,9 procent till 40,5 procent.

Det så kallade post filling-index som infördes i undersökningen 2014 och till exempel mäter återbetalning av moms och bolagsskatt, har under en femårsperiod stigit från 58,9 till 60,9. En blygsam ökning kan tyckas, men bakomliggande orsaker är tydliga förbättringar i flera länder. Återbetalningar av moms har blivit möjliga i fler länder och i andra länder har processer för återbetalning av moms utvecklats. Även möjligheter till korrigering av företagsdeklarationer har förenklats i vissa länder.

När det gäller Sverige så är parametrarna oförändrade sedan förra året, med en total skattenivå på 49,1 procent, vilket är drygt tio procentenheter högre än genomsnittet i EU och EFTA, en tidsåtgång på 122 timmar för skattehantering och sex inbetalningstillfällen.

– Årets resultat visar tydligt vikten av att regeringar och skattemyndigheter fortsätter investera i en modernare administration av skatt. Samtidigt är sverigebilden något oroande. När vi ställde frågan i våras till 375 svenska bolag så svarade nämligen 38 procent att tidsåtgången när det gäller skattehantering hade ökat under de senaste fem åren. Bara sex procent upplevde en minskning, avslutar Håkan Danmyr.

Om Paying Taxes
I rapporten Paying Taxes från PwC och World Bank kartläggs 190 länders skattesystem. För att underlätta jämförelser så utgår sammanställningen från ett fiktivt inhemskt medelstort bolag. Undersökningen har genomförts under 15 år och syftar till att ge information för näringslivet och även skapa underlag för styrning av skattefrågor på nationell nivå.

För mer information
Håkan Danmyr, partner och skattespecialist, PwC Sverige
hakan.danmyr@pwc.com
070-929 27 56

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar