• news.cision.com/
  • PwC/
  • Internationell undersökning visar: Cyberbrott väntas orsaka framtida kriser

Internationell undersökning visar: Cyberbrott väntas orsaka framtida kriser

Report this content

Hur hanterar ett företag en kris på bästa sätt? Den frågan är utgångspunkten för PwC:s Global Crisis Survey 2019 där över 2 000 organisationer har medverkat. Resultaten visar bland annat att sju av tio bolag har varit med om minst en kris under de senaste fem åren och när företagen blickar framåt mot potentiella framtida kriser, så ser de cyberbrott som den allra största utmaningen.

– I undersökningen har vi jämfört de bolag som hanterat en kris bäst med dem som har varit mindre framgångsrika. På så sätt kan vi få fram vad som har varit avgörande skillnader i hantering och vilka förberedelser som gav bäst resultat. Undersökningen visar också på att man kan komma starkare ur en kris om den hanteras på ett bra sätt, säger Cecilia Cederberg, ansvarig Forensic services, PwC Sverige. 

Undersökningen visar tydligt att det inte är frågan om utan snarare när en kris ska inträffa. 69 procent av respondenterna uppger att de har varit med om minst en kris under de senaste fem åren. I företag med fler än 5 000 medarbetare så inträffar en kris till och med varje år i genomsnitt. Än mer slående är resultaten när det gäller synen framåt, där hela 95 procent av de medverkande i undersökningen räknar med att råka ut för en kris i framtiden. 

För att skapa större förståelser för krissituationer så har en indelning gjorts i 19 olika kristriggers. De har i sin tur sorterats in i sju bredare kategorier. Över hälften av de svarande (53 procent) uppger att minst en av de kriser de upplevde kan räknas som operativa - till exempel operationella avbrott, konkurrensmässiga störningar, problem med leverantörskedjan och olika former av misslyckanden gällande produkter. 

–  Men om vi sedan tittar på erfarenheter från de större organisationerna med över 5 000 medarbetare så är den enskilt största kristriggern cyberbrott, som 26 procent anger som orsak till en upplevd kris, berättar David Dymmel, specialist cybersäkerhet, PwC Sverige och fortsätter;
När respondenterna blickar mot framtiden så är det även cyberbrott som ses som den största utmaningen, tätt följd av konkurrens- och marknadsstörningar och på tredje plats finansiella kristriggers. 

De tre främsta anledningarna till kris i framtiden (svar i procent från 2 084 organisationer)

Cybercrime  38
Competitive/Marketplace disruption  37
Financial/Liquidity  28


Källa: PwC Global Crisis Survey 2019 

Undersökningen visar även att de kriser som har upplevts till stor del skiftar mellan olika regioner. Teknikrelaterade händelser och operationella störningar är vanligast i västeuropa, Australien, Indien och Japan. Finansiella och likviditetsmässiga kriser var mer utbrett i länder som Kina, Sydkorea och Brasilien, samt i mellan- och östeuropa. I USA toppade kriser till följd av naturkatastrofer och cyberbrott.

– Vi har även tittat närmare på synen när det gäller ansvar vid en kris. Här visar det sig att personer i ledande befattningar känner sig mer manade än andra att vara med och hjälpa företaget att både förbereda sig för och hantera en kris, alltifrån styrelsemedlemmar och vd:ar till jurist- och IT-funktioner. Det här visar på en positiv trend där krishantering allt mer ses som en strategisk och affärskritisk faktor, avslutar David Dymmel. 

Om undersökningen
Global Crisis Survey är unik i sitt slag och omfattar intervjuer med 2 084 personer i ledande befattningar inom 25 branscher och från 43 länder. 1 430 av de medverkande har varit med om en kris i sin organisation under de senaste fem åren. Totalt ingår 4 515 kriser i undersökningsmaterialet. 
Här kan du ta del av undersökningen i sin helhet:
https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/global-crisis-survey.html

Följande definitionen av en krissituation har använts i undersökningen:

  • Utlöses av specifika interna och/eller externa faktorer, eller en eskalering av en eller flera mindre incidenter
  • Har en företagsomfattande och  multifunktionell påverkan
  • Skapar störningar i affärsverksamheten
  • Har potential att skada organisationens anseende

För mer information
David Dymmel, specialist cybersäkerhet, PwC Sverige
david.dymmel@pwc.com
072-880 99 21

Cecilia Cederberg, ansvarig Forensic services, PwC Sverige
cecilia.cederberg@pwc.com
070-929 33 20

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.
 
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar