PwC: rekordhög optimism bland världens vd:ar

Optimismen i årets upplaga av PwC:s CEO Survey 2018 skjuter i höjden och når historiskt höga nivåer. Aldrig tidigare har företagsledare varit så optimistiska gällande de ekonomiska tillväxtutsikterna. Nästan 6 av 10 (57 procent) tror att den globala ekonomiska tillväxten kommer att förbättras de närmaste tolv månaderna. 

Jämfört med föregående år nära nog fördubblas andelen vd:ar på global nivå som tror på en förbättrad tillväxt. Optimismen är dessutom utbredd och vi ser liknande utfall i samtliga regioner. För första gången sedan 2012, då frågan infördes i undersökningen, tror en majoritet av företagsledarna på en förbättring av tillväxten. 

Även bland svenska företagsledare ökar andelen optimistiska företagsledare kraftigt. Vd:ar som tror på en förbättrad ekonomisk tillväxt de kommande tolv månaderna mer än fördubblas från 18 till 50 procent i årets undersökning. Dessutom tror svenska företagsledare på den egna verksamheten och 4 av 10 (42 procent) är mycket säkra på en fortsatt intäktstillväxt de närmaste 12 månaderna. 

- Under 2017 tog global ekonomi ytterligare kliv mot en normalisering och ur ett vd-perspektiv råder ingen tvekan om att konjunkturen är mycket god för närvarande. USA visade en god tillväxt med flera starka kvartal och prognosen ser fortsatt ljus ut. Flera stora ekonomier i Europa mår bättre än på mycket länge. Sverige har haft ännu ett år av högkonjunktur och andelen svenska företagsledare som tror på förbättrad ekonomisk tillväxt mer än fördubblas jämfört med föregående år, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

Rekordfå pessimister
Samtidigt som andelen optimistiska företagsledare aldrig varit fler så sjunker andelen pessimister till rekordfå i årets undersökning. Endast fem procent av respondenterna tror på en försämring av tillväxten det närmaste året, jämfört med 17 procent från föregående år. Pessimisterna bland svenska företagsledare ökar marginellt till 14 procent, från 11 procent föregående år. 

- Vi gick in i 2017 med en hel del farhågor om ökad geopolitisk osäkerhet, populism, protektionism och fortsatta utmaningar på klimatområdet. Utmaningarna kvarstår men de har påverkat global konjunktur i mindre utsträckning än befarat och inbromsande effekter har uteblivit. Till exempel var oron för effekterna av brexit  inledningsvis mycket höga men vi ser i årets undersökning att denna oro fallit tillbaka avsevärt, säger Peter Nyllinge.

Över hälften (54 procent) av samtliga respondenter har svarat att antalet anställda kommer att öka de kommande tolv månaderna.

Ökad oro för terror- och cyberhot
När det gäller oro för olika risker och hot verkar företagsledare intressera sig allt mer för geopolitik och socioekonomiska frågor snarare än hot och risker inom den egna marknaden eller sin egen sektor.

Det främsta orosmoment är fortfarande överregleringar (42 procent) som ligger kvar på samma nivå som föregående år. Oron för terrorism och cyberhot ökar tydligt i årets undersökning och tar sig för första gången in bland de fem främsta hoten.

- Europa har de senaste åren drabbats av flera terrordåd och med dådet på Drottninggatan i Stockholm färskt i minnet är jag inte förvånad över en ökande global oro. Vi ser en liknande trend inom cybersäkerhet med flertalet större globala incidenter, som till exempel Cloud Hopper, och en ökad oro som följd, säger Peter Nyllinge.

Fyra av tio företagsledare i undersökningen svarar att de är extremt oroade för terrordåd, jämfört med två av tio föregående år. Oron för terrordåd är det som ökar mest i årets undersökning, från 10:e till 2:a plats. För första gången har oron för klimathotet tagit sig in bland de tio mest angelägna orosmomenten och hamnar på en 9:e plats med tre av tio företagsledare som är extremt oroade.

Anledningar till oro ser annorlunda ut bland svenska företagsledare och terrordåd når inte upp bland de fem mest angelägna hoten. Klimatet är däremot anledning till och hälften av de svenska respondenterna anger klimathotet som den allra främsta risken mot ekonomisk tillväxt, följt av populism (44 procent) samt protektionism (42 procent). 

Cyberangrepp ett kraftigt växande problem
På global nivå har även oro för cyberhot ökat i årets undersökning och hamnar på en 3:e plats bland de mest angelägna hoten.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och drabbades av cyberangreppet “Cloud Hopper” som spreds i april 2017. För företagsledare har det blivit än mer angeläget att skydda sig mot den här sortens hot och cybersäkerhet har på kort tid blivit en fråga att diskutera på styrelsenivå, både bland globala och svenska bolag.

Populism i medvind
Frågan om populism är ny för i år och går rakt in på en 9:e plats bland de mest angelägna hoten. En tredjedel av samtliga företagsledare (35 procent) anger att de är extremt oroade för populismen och dess negativa effekter på tillväxten. Bland företagsledare i västeuropa är populism den absolut främsta anledningen till oro (liksom i Latinamerika). Även oron för protektionism har ökat tydligt. Detta är i linje med en utveckling som pågått under en längre tid i Europa och som på senare år även nått USA.

I Sverige har det stundtals förts en intensiv debatt om populism och dess negativa konsekvenser. Svenska företagsledare rankar populism näst mest skadligt mot ekonomisk tillväxt, efter klimathotet och följs av protektionism.

Globaliseringens positiva inverkan ifrågasatt
I årtionden har global ekonomisk tillväxt utvecklats parallellt med sociala framsteg. Globaliseringen har lyft miljarder ur fattigdom och underlättat ett utbyte av ny kunskap som stimulerat produktivitet och innovation.

Det senaste decenniet har vi emellertid sett en växande klyfta mellan mottagarna av detta välstånd. Allt fler invånare i olika delar av världen känner att de övergivits av ett system som inte längre lovar dem och deras barn ett bättre liv.

När vi frågat om globaliseringen har hjälpt till att "minska klyftan mellan de rika och de fattiga" svarade 39 procent av företagsledarna "inte alls". Och 30 procent gav samma dystra bedömning av globaliseringens möjligheter att "avvärja klimatförändringar och resursbrist". En av fyra anger att globaliseringen inte har hjälpt att förbättra “integriteten och effektiviteten hos det globala skattesystemet” över huvud taget.

Läs mer på www.pwc.se/ceosurvey

Nyckeltal i urval
- På global nivå har andelen optimistiska företagsledare som tror på en förbättrad ekonomisk tillväxt ökat väsentligt. Jämfört med föregående år nära nog fördubblas andelen vd:ar på global nivå som tror på en förbättrad tillväxt. Hela 57 procent tror på en förbättrad tillväxt kommande 12 månader (29 procent föregående år).

- Bland svenska företagsledare har optimismen ökat ännu tydligare och andelen mer än fördubblas till 50 procent (18 procent föregående år).

- Av naturliga skäl minskar andelen pessimister som på global nivå endast utgör fem procent (17 procent föregående år). Andelen svenska pessimistiska företagsledare är något fler och ökar dessutom till 14 procent (11 procent föregående år).

- Bland samtliga respondenter anser 42 procent att de är mycket säkra på fortsatt intäktstillväxt för den egna verksamheten de närmaste 12 månaderna. Svenska företagsledare ligger på exakt samma nivå gällande tron på den egna verksamheten.

- Oro för överreglering är fortfarande det främsta orosmomentet bland globala företagsledare, 42 procent anger detta som skäl till extrem oro. Följt av oro för terrordåd (41 procent) och geopolitisk osäkerhet (40 procent).

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Nyllinge, vd PwC Sverige
Tel +46 10-213 30 60, e-post: peter.nyllinge@pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC Sverige
Tel +46 76-836 98 73, e-post: carlos.cancino@pwc.com

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 
3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar: