Stor ökning av ekobrott både globalt och i Sverige

Report this content

Varannan organisation har drabbats av ekonomisk brottslighet under de senaste två åren, vilket är en ökning med 36 procent sedan 2016. I Sverige är ökningstakten ännu högre och under de kommande två åren väntas framförallt cyberbrotten bli ännu vanligare. Det visar PwC:s återkommande undersökning Global Economic Crime and Fraud Survey, där över 7 000 organisationer globalt har medverkat.

– Aldrig tidigare har ekobrotten varit på samma höga nivå i våra undersökningar som inleddes 2001. Enbart sedan 2011 uppger organisationerna i Sverige en fördubbling. Det vi nu ser nu är ett allvarligt problem för näringsliv och samhälle som måste bekämpas på flera plan, säger Ulf Sandlund, Executive Director inom Forensic Services, PwC.

  2018 2016 2014 2011 2009
Sverige 47 27 30 22 19
Globalt 49 36 37 34 30

Fråga. Har er organisation råkat ut för ekobrott under de senaste 24 månaderna? Andel ja-svar (procent).

Källa: PwC:s Global Economic Crime and Fraud Survey 2018

Ekobrotten orsakar stora kostnader och svåröverskådliga konsekvenser
Undersökningen visar även att det är rejält kostsamt att drabbas av en incident. Vart femte organisation har till och med förlorat värden som motsvarar mer än en miljon dollar till följd av ett enskilt ekobrott. Dessutom kostar efterspelet. 3 av 10 uppger till och med att hanteringen av ett ekobrott har kostat dubbelt så mycket eller mer som själva bedrägeriet.

– Sedan finns det alltid efterspel som kan medföra ansenliga indirekta kostnader vilka ofta är svåra att mäta. Men de negativa effekterna stannar inte i och med detta. Hälften av organisationerna uppger att ekobrott försämrat arbetsmoralen och hela 38 procent uppgav negativ inverkan på affärsrelationer. Ungefär lika många anger att varumärket har försämrats. En drabbad organisation kan alltså räkna med ett brett spektrum av skadeeffekter vilket även kan slå oerhört hårt mot medarbetare på ett personligt plan, berättar Ulf Sandlund.

Kraftig ökning av korruption
Bilden av att Sverige är förskonat från mutor stämmer inte med verkligheten. Av de svenska respondenterna svarar 29 procent att de har råkat ut för mutförsök, vilket är mer än en fördubbling i förhållande till 2016. Som jämförelse är det 23 procent av organisationerna globalt som har utsatts för mutförsök under de senaste två åren. Dessutom uppger var fjärde svensk organisation att de har förlorat en affärsmöjlighet på grund av att en konkurrent har betalat mutor. Det här är en tilltagande global trend och resultaten i Sverige visar på en fördubbling i förhållande till 2016.    

Cyberbrotten skadar allt mer
Enligt undersökningen så är cyberbrott den variant av ekobrott som kommer att ge mest skada under de kommande två åren. 26 procent av de medverkande i undersökningen lyfter upp cyberbrott som det största hotet. Därefter följer oro för mutor och korruption (12 procent) och förskingring (11 procent).                    

– Tyvärr släpar hotbilden fortfarande efter i många svenska organisationer. Trots att utvecklingen visar att allt fler drabbas och att organiserad brottslighet idag ofta handlar om just cyberrelaterade brott, kommenterar Johan Wiktorin, Director inom Cyber Security, PwC och fortsätter;
– Undersökningen visar även på skillnader mellan CISO:s(informationssäkerhetschefernas) ställning i organisationen internationellt i förhållande till Sverige. Globalt är det nu 61 procent av CISO:s som rapporterar direkt till styrelsen. Här i Sverige är det tyvärr fortfarande mycket ovanligt.

Gärningsmannaprofilen
Undersökningen har även tittat närmare på vem den genomsnittlige förövaren är. Det rör sig ofta om en person i den egna verksamheten och med en position som mellanchef. Många gånger är gärningsmannen verksam på en ekonomiavdelning och ofta är det tillfället och möjligheten som triggar den brottsliga handlingen.

Mer om undersökningsresultaten:

  • Endast 1 av 10 respondenter uppger att de gjort riskanalyser under den senaste 24-månadersperioden. Det finns alltså en betydande utvecklingspotential för många organisationer att bättre kontrollera sina risker och kunna förebygga brott.
  • Det finns en även stor utvecklingspotential när det gäller teknik som stöd för att bekämpa ekobrott. Bara 1 av 10 organisationer uppger att de använder och drar nytta av Artificial Intelligence (AI) som verktyg för kontroll och bekämpning av ekobrott.
  • Kunden är värre än hackaren som brottsling. Av de externa förövarna är kunder den största gruppen (39 procent) därefter kommer hackare (31 procent) och sedan organiserad brottslighet (22 procent).

Om undersökningen
Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 är en global undersökning som genomförs av PwC vartannat år. I årets undersökning har 7 228 respondenter från 123 länder medverkat. 62 svenska respondenter har ingått i undersökningen. Både offentliga, privata och ideella aktörer ingår i urvalet och totalt medverkar respondenter från drygt 20 branscher.

Här kan du läsa mer om Global Economic Crime and Fraud Survey 2018: https://www.pwc.se/forensic

För mer information:
Ulf Sandlund, Executive Director inom Forensic Services, PwC
Telefon: 0709-29 36 07                                                                 
E-post: ulf.sandlund@pwc.com

Johan Wiktorin, Director inom Cyber Security, PwC
Telefon: 0728-80 90 08
E-post: johan.wiktorin@pwc.com

 

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar