Svensk detaljhandel ett orosmoln

Svensk och global detaljhandel kan räkna med ännu hårdare konkurrens, överkapacitet, låga marginaler och vikande lönsamhet. Ökad online-handel, fler lågpriskedjor, nya konsumentbeteenden och en högkonjunktur i sitt slutskede är de främsta orsakerna. Risken finns att problem inom detaljhandeln kan få negativa spridningseffekter för den kommersiella fastighetssektorn och banksektorn när konjunkturen väl viker. Det visar en färsk rapport från PwC:s Strategy&.

Exakt när förutsättningarna för detaljhandeln vänder neråt är styrt av olika makroekonomiska faktorer och specifika marknadshändelser som antingen kan skjuta upp eller snabba på utvecklingen.

- Baserat på ett antal makroekonomiska faktorer så tror vi att konjunkturen kan börja vika under år 2020. Svensk tillväxt är fortfarande god, konsumtionen någorlunda hög, räntorna är låga och allt annat lika så tror vi att detaljhandelssektorn får cirka ytterligare ett år på sig innan konjunkturen viker. Men detta kan ändras om till exempel Amazon gör entré i Sverige eller någon annan dramatisk marknadshändelse realiseras, säger Per Hannover från PwC Strategy&.

Samtidigt genomgår detaljhandelssektorn en transformation som riskerar att sammanfalla med en vändning nedåt i konjunkturen. Det betyder att samtidigt som handeln måste förhålla sig till nya e-handelskonkurrenter, nya kundbeteenden och en generellt hårdare konkurrens så måste aktörer även vara beredda på en lägre ekonomisk tillväxt. För vissa aktörer kommer detta vara ohanterbart.

Livsmedelskedjor utmanas på alla flanker

Livsmedelsbranschen dras redan med små marginaler och de kommer att få se dessa krympa ytterligare. Tillväxten har varit försumbar under två decennier och trots detta har sektorn ökat antalet kvadratmeter butiksyta. Något som lett till mindre försäljning per kvadratmeter, överkapacitet, lägre produktivitet och vikande lönsamhet.

- Internationellt sett har produktiviteten sjunkit stadigt under en längre tid och vi tror att denna utveckling även kommer till Sverige. Vi ser en hårdare konkurrens främst drivet av nya lågpriskedjor, hemleveranser av mat och online-handel. Skulle den svenska dagligvarumarknaden följa samma mönster som i Danmark kan branschen räkna med ett produktivitetstapp upp mot 10 procent, säger Per Hannover.

Lågprisbutiker i Sverige utgör strax under en tiondel av marknaden och det är bara en tidsfråga innan det förändras. Skulle Sverige följa samma utveckling som i grannlandet Danmark stundar dramatiska förändringar inom livsmedelssektorn.

Sällanköpsvaror och övrig detaljhandel

Denna del av detaljhandeln har under en längre tid varit under hård press med anledning av ändrade marknadsförutsättningar. Onlinehandeln som andel av försäljningstillväxten har vuxit i rask takt. I USA har Amazon varit extremt framgångsrika och uppnått en marknadsandel på nära 50 procent.

- Vi förväntar oss en liknande utveckling för Sverige med en tydligt ökande onlinehandel inom olika produktkategorier de kommande åren. Nyligen har det kommit ytterligare uppgifter om Amazons etablering i Sverige, något som sannolikt skulle sätta hård press på sällanköpsvaror, säger Per Hannover.

En växande näthandel med nya affärsmodeller, förändrade kundbeteenden, sociala medier och sökmotorer har satt stark press på traditionella detaljhandelsaktörer. En del av dagens återförsäljare kommer att vara överflödiga och sannolikt väntar ytterligare butiksnedläggningar.

Spridningseffekter till fastighetssektorn och banker

Denna cocktail av hårdare konkurrens, branschomställning och en så småningom vikande konjunktur riskerar att få kraftiga följdeffekter på detaljhandeln som i sin tur kan påverka kommersiella fastighetsaktörer som får se en lägre efterfrågan och högre vakansgrad på sina lokaler. Beroende på hur allvarliga problem vi får se inom detaljhandeln och hur stor den ekonomiska nedgången blir kan detta sprida sig vidare till svensk banksektor i form av ökande reservationer för kreditförluster.

- Enligt stresstester från Finansinspektionen har bankerna ett utrymme på 80 miljarder kronor som de kan förlora innan de kommer ner till den övre delen av kapitalkravet. Historiskt sett har förlusterna varit väsentligt lägre och varken under fastighetskrisen på 90-talet eller finanskrisen för tio år sedan såg vi kreditförluster på dessa nivåer. Vi tror på en mer balanserad konjunkturnedgång och kreditförlusterna kommer sannolikt inte att överstiga 10-15 miljarder, säger Per Hannover.

I Finansinspektionens beräkningar motsvarar 80 miljarder kronor det utrymme bankerna har råd att förlora innan de kommer ner till den övre delen av det totala kapitalkravet. I dessa beräkningar motsvarar extrema kreditförluster en kreditförlustrelation på 1,25 procent. Enligt de senaste bankrapporterna ligger kreditförlustrelationen för närvarande under 0,1 procent för de svenska storbankerna.

Det ska tilläggas att eventuella utmaningar inom den kommersiella fastighetssektorn inte enbart kommer ha sitt ursprung inom detaljhandeln. En lågkonjunktur skulle även innebära en lägre efterfrågan på exempelvis industrilokaler och nybyggnation av kommersiella fastigheter.

För mer information vänligen kontakta:
Per Hannover
Senior Executive Advisor PwC Strategy&
Mob: + 46 70 876 31 88
Epost: per.hannover@pwc.com

Carlos Cancino
Presskontakt
Mob: + 076 836 98 73
Epost: carlos.cancino@pwc.com

Om Strategy&
Strategy& är internationellt verksamma strategikonsulter som med gedigen erfarenhet av svåra
frågeställningar och med tillgång till hela det globala PwC-nätverket hjälper kunder att utveckla
och verkställa konkurrenskraftiga affärsstrategier.

Vår 100 år långa historia av att adressera svåra frågeställningar, kombinerat med att vara en del
av det globala PwC-nätverket, betyder att vi kan leverera värde med snabbhet och precision. Det
gäller oavsett om uppdraget är att utveckla strategier, eller att bygga unika färdigheter genom
transformationer av affärsenheter och funktioner.

Vi är en del av PwC-nätverket som är verksamt i 158 länder med över 236 000 medarbetare vilka
är dedikerade till att leverera kvalitet inom revisions-, skatte- och rådgivningstjänster. Vad är
viktigt för dig? Besök oss på strategyand.pwc.com för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig.
 

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Baserat på ett antal makroekonomiska faktorer så tror vi att konjunkturen kan börja vika under år 2020. Svensk tillväxt är fortfarande god, konsumtionen någorlunda hög, räntorna är låga och allt annat lika så tror vi att detaljhandelssektorn får cirka ytterligare ett år på sig innan konjunkturen viker. Men detta kan ändras om till exempel Amazon gör entré i Sverige eller någon annan dramatisk marknadshändelse realiseras, säger Per Hannover från PwC Strategy&.
Per Hannover, PwC:s Strategy&
Internationellt sett har produktiviteten sjunkit stadigt under en längre tid och vi tror att denna utveckling även kommer till Sverige. Vi ser en hårdare konkurrens främst drivet av nya lågpriskedjor, hemleveranser av mat och online-handel. Skulle den svenska dagligvarumarknaden följa samma mönster som i Danmark kan branschen räkna med ett produktivitetstapp upp mot 10 procent, säger Per Hannover.
Per Hannover, PwC:s Strategy&