Techbranschen allt mer utsatt för ekonomisk brottslighet

Report this content

Den ekonomiska brottsligheten inom näringslivet är kvar på samma nivå som för två år sedan, men bland bolag inom teknik-, media- och kommunikationsbranscherna så har den ekonomiska brottsligheten däremot ökat markant sedan 2020. Det här visar en ny undersökning från PwC, som också konstaterar att den organiserade brottsligheten växer sig allt starkare, samt att gärningsmannen allt oftare finns på utsidan av den egna organisationen. 

Ekonomisk brottslighet inom näringslivet tycks befinna sig på en platå. 46 procent av de medverkande företagen uppger att de upplevt någon form av bedrägeri eller ekonomisk brottslighet under de senaste 24 månaderna, vilket i princip är på samma nivå som i den senaste undersökningen som genomfördes 2020.
– Även om den totala utvecklingen är kvar på samma nivå, så ser det väldigt olika ut inom de olika kartlagda branscherna. Bland bolag inom teknik, media och kommunikation ser vi en ökning och här rapporterar närmare två av tre bolag någon form av ekonomisk brottslighet. Men sedan finns det förstås även risk för mörkertal som inte rapporteras, berättar Cecilia Cederberg som är ansvarig för Forensic Services på PwC. 

Gärningsmannaprofilen - en extern förövare
Resultaten visar även på en trend när det gäller de kriminella aktörerna. Allt fler brott begås nämligen från utsidan av organisation. Närmare 70 procent av bolagen som utsatts för ekonomiska brott med stor påverkan, uppger att incidenterna ägde rum via en extern attack eller samröre mellan externa och interna aktörer. Det här är en tydlig ökning med sju procentenheter i jämförelse med undersökningen från 2020. Samtidigt är de interna förövarna färre och ligger nu bakom cirka en tredjedel av incidenterna.

Den organiserade brottsligheten växer sig starkare
Enligt de medverkande i undersökningen så har påverkan från hackare och organiserad brottslighet ökat avsevärt under de senaste två åren. Nästan en tredjedel av fallen där externa gärningsmän var inblandade utfördes av hackare och 28 procent har kategoriserats som organiserad brottslighet. Det här är ökningar med sju respektive nio procentenheter sedan 2020.

– Den organiserade brottsligheten blir allt mer strukturerad och specialiserad med tydliga mål och incitament. Det är ofta svårare att skapa skydd mot externa aktörer, eftersom den egna organisationen inte har tillräckliga förebyggande åtgärder med interna verktyg som uppförandekoder, utbildningar och utredningar, kommenterar Cecilia Cederberg. 

Undersökningen visar även:

Cyberbrotten hot mot såväl små som stora bolag
Inom både stora, medelstora och små organisationer utgör cyberbrott det största hotet. Därefter följer kundbedrägerier och förskingring av tillgångar.

Digitala plattformar bjuder in till brott
40 procent av de organisationer som råkat ut för ekonomiska oegentligheter under de senaste två åren, kan koppla händelsen till de digitala plattformar som verksamheten använder.

ESG-rapportering - en potentiell framtida risk
När frågor som handlar om miljö, samhälle och styrning ökar i betydelse, blir det även allt mer viktigt med kvalitet i den så kallade ESG-rapporteringen. 
– Det här är en förtroendefråga. Resultaten visar att bara åtta procent har upplevt bedrägerier när det gäller ESG-rapportering, men samtidigt finns incitament som innebär att den här sortens brott troligtvis kan komma att öka, avslutar Cecilia Cederberg.

Om rapporten
Undersökningen Global Economic Crime and Fraud Survey har tagits fram i över 20 år, med syfte att undersöka företags syn på bedrägerier och ekonomisk brottslighet. I årets undersökning medverkar 1 296 respondenter från 53 länder. Här kan du ladda ner rapporten: https://www.pwc.se/forensic.

För mer information
Cecilia Cederberg, ansvarig för Forensic Services, PwC Sverige
cecilia.cederberg@pwc.com
070-929 33 20

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar