• news.cision.com/
  • PwC/
  • Var tredje pensionsstiftelse redogör inte för konsekvenser av hållbara investeringar

Var tredje pensionsstiftelse redogör inte för konsekvenser av hållbara investeringar

Report this content

Intresset för hållbarhet ökar inom pensionsstiftelserna, men det finns stora skillnader i synen på hållbara investeringar och hur de beskrivs i placeringsriktlinjerna. Till exempel redogör inte 35 procent av stiftelserna som valt att beakta hållbarhet i sina investeringsbeslut för konsekvenserna av detta. Samtidigt tar 85 procent av dem hänsyn till hållbarhet i sina egna riktlinjer för placeringar. Det här visar en rapport från PwC, som för tredje året i rad har kartlagt utvecklingen i pensionsstiftelser för bolag noterade på Stockholmsbörsens storbolagslista.

Fokus på hållbara investeringar ökar inom finansbranschen. När EU:s så kallade CSRD-direktiv blir verklighet med start 2024, ställs dessutom ökade krav på transparens och rapportering av hållbarhetsinsatserna för företagen som träffas av direktivet.

– Mot bakgrund av den här utvecklingen har det blivit än viktigare att titta på hur pensionsstiftelserna arbetar med dessa frågor, menar Anna Gustring Boman, pensionsspecialist PwC, och fortsätter;
– Även om utvecklingen går framåt är vår bild att pensionsstiftelserna fortfarande är osäkra på hur de ska arbeta med hållbarhet vid investeringar. Det handlar till exempel om när information kring placeringar är bristfällig, och om krav på att tillgångar placeras på ett aktsamt sätt.

Enligt PwC:s kartläggning har 85 procent av pensionsstiftelserna tagit hänsyn till hållbarhet i de egna riktlinjerna för placeringar. Motsvarande siffra förra året var 79 procent.
– Men det finns fortfarande stora skillnader i hur hänsyn tas till hållbara investeringar och hur vägvalet beskrivs i riktlinjerna. Dessutom är det så många som vart tredje pensionsstiftelse som inte redogör för konsekvenserna av de hållbara investeringarna, säger Anna Gustring Boman.

– Vi tror på en positiv effekt av de nya EU-direktiven för hållbara investeringar, samt kommande krav för mer transparent redovisning av hållbarhetsarbetet. Det här innebär att pensionsstiftelserna får en större möjlighet att utvärdera investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket gör att det kan ta mer välgrundade beslut, avslutar Anna Gustring Boman.

Om undersökningen
Granskningen omfattar likt tidigare år bolag noterade på storbolagslistan (Large Cap) på Stockholmsbörsen som i enlighet med Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. tryggar kollektivavtalade pensionsutfästelser i pensionsstiftelser. Urvalet utgörs i år av sammanlagt 20 pensionsstiftelser, vilket är en pensionsstiftelse mer än föregående år.

Information om hur hållbarhet tas i beaktning i investeringsbeslut har hämtats från respektive pensionsstiftelses placeringsriktlinjer. Om ESG-parametrar där faktorer kopplat till miljö, sociala faktorer och företagsstyrning beaktas i investeringsbesluten, ska konsekvenserna av detta beslut beskrivas i pensionsstiftelsernas konsekvensredogörelser. Detta material har likt tidigare år inhämtats från Finansinspektionen. Om ingen uppdatering skett, har placeringsriktlinjer och konskevensredogörelser från föregående år använts i studien. För uppgifter om webbplatser har tillgänglig information sökts på internet.

I årets rapport har även ett extra fokus lagts på huruvida pensionsstiftelser ska kunna investera hållbart och vad finns det för hinder/möjligheter i samband med detta.

Här kan du ta del av rapporten: Håller hållbarheten måttet? En studie av pensionsstiftelser och hur hållbarhet införlivas i förvaltningen - 2022.

För mer information
Anna Gustring Boman, pensionsspecialist, PwC Sverige
anna.gustring.boman@pwc.com  
070-929 32 89

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar