BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

Report this content

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -62,1 (-39,0) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -62,0 (-39,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,71 (-2,33) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52,1 (-37,4) MSEK. 

Perioden, 1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (1,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -179,1 (-127,4) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -177,4 (-128,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -7,74 (-8,82) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -169,8 (-122,7) MSEK.
 • Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 26,0 (354,4) MSEK, kortfristiga placeringar i räntefond och kortfristig del av långfristiga obligationer uppgick till 180,5 (150,0) MSEK och placeringar i noterade obligationer uppgick till 121,0 (0) MSEK.

Väsentliga händelser
under fjärde kvartalet 2019

 • Starten för bolagets kliniska studier flyttas fram från första kvartalet till andra halvåret 2020.
 • Q-linea får positiv respons från FDA för utformningen av bolagets planerade studie i USA.
 • Bolaget arbetar målmedvetet för att sluta ett kommersiellt avtal för försäljning och distribu-tion av ASTar.

efter periodens utgång

 • Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar.

  
VD kommentar

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar

Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera en viktig kommersiell milstolpe för båda företagen. Intresset för att kommersialisera ASTar® har varit mycket starkt från ett antal globala företag. Vi är glada över att arbeta med Thermo Fisher och uppskattar särskilt deras globala räckvidd. Vi har en samsyn kring marknaden och hur infektionsdiagnostik kan förbättras.

Thermo Fisher Scientific™ kommer att ha exklusiv rätt att erbjuda ASTar till marknaden i alla geografier, med undantag för att Q-linea kan distribuera på den svenska marknaden. Partnerskapet är exklusivt för båda företagen när det gäller snabb AST-testning. De två bolagen kommer att arbeta i nära samarbete för att erbjuda kunderna en omfattande portfölj av AST-utrustning.

Vi har tillsammans med vår underleverantör kommit mycket långt med att lösa det komponentproblem som identifierades i början av kvartalet. I övrigt har hela produktionsteamet arbetat hårt och idogt med att förbereda flytten till nya produktionslokaler på Palmbladsgatan i Uppsala. Vi har också hunnit med att delta vid viktiga mässor, att förankra våra hälsoekonomiska studier och att fortsätta förberedelserna inför de regulatoriska studierna. 

Bolaget utvecklas enligt plan och vi kunde i kvartalet förstärka teamet med Q-lineas första officiella servicetekniker. Målet är att ha en serviceorganisation på plats i god tid innan lansering så att den är ordentligt förberedd att hjälpa våra kunder. I höstas förstärkte vi den kommersiella organisationen och marknadssidan som redan nu är planenligt redo att möta kunderna och kommer att utökas ytterligare inför lanseringen.

I november deltog vi som utställare på FIS, Federation of Infection Societies Conference, i Edinburgh. Storbritannien ligger långt framme när det gäller infektionsdiagnostik och resistensbekämpning och den positiva feedback vi fick, inte minst på vår breda antibiotikapanel, är mycket värdefull i arbetet framåt. 

I oktober konstaterade vi problem med en viktig komponent från en tredjepartstillverkare. I samarbete med leverantören lyckades vi snabbt identifiera och åtgärda de smärre modifieringar och förbättringar som behövde göras. Vi har nu hårdtestat lösningen som under två månaders körning fungerat helt felfritt på flera system. Ytterligare system är på väg in i verifieringstester. Vi vill dock ha sett att ytterligare ett antal system gått felfritt i minst en månad på vårt nya mikrolabb, dvs i samma miljö som hos kund, innan vi helt avskriver problemet men det ser onekligen mycket positivt ut. 

Processen med CE-märkning av ASTar fortgår och våra kliniska studier beräknas påbörjas under andra halvåret 2020 som tidigare kommunicerats. Under kvartalet utfördes bland annat elsäkerhets och elektromagnetisk kompabilitet testning (EMC) av ASTar med mer än godkända resultat.

Vi går in i 2020 med fortsatt hög fart och med viktiga mål. Vi ser fram emot ECCMID, European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, i Paris och möjligheterna att presentera ASTar för marknaden, vilket vi planerar att göra tillsammans med vår kommersiella partner. Våra kliniska studier kommer att inledas liksom även våra hälsoekonomiska studier. Vi kommer att presentera ASTar för marknaden och arbetet inför lansering inleds i samband med ECCMID. Det blir i sanning ett spännande år och jag ser fram emot den fortsatta resan tillsammans med er alla. 
 

Uppsala, februari 2020,
Jonas Jarvius, VD
 

Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Presentation

Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 13 februari kl. 13:30 – 14:30 (CET). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar Q-linea och kommenterar bokslutskommunikén för perioden januari – december 2019 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q4-2019

Telefonnummer till telefonkonferens:  SE: +46850558351 UK: +443333009273 US: +18335268380

Kommande rapporttillfällen

Vecka 16 (13-17 April), 2020 Årsredovisning 2019 januari – december 2019
7 maj 2020 Delårsrapport, Q1 januari – mars 2020
26 maj 2020 Årsstämma  
16 juli 2020 Delårsrapport, Q2 januari – juni 2020
5 november 2020 Delårsrapport, Q3 januari – september 2020

   
Uppgifter om bolaget

Q-linea AB (publ)

Organisationsnummer: 556729-0217  
Säte: Uppsala  
Kontakt: Dag Hammarskjölds väg 52 A,
752 37, Uppsala
Tel: 018-444 3610
www.qlinea.com 
E-post: contact@qlinea.com

 
Frågor beträffande rapporten besvaras av:

Jonas Jarvius, VD  Tel: 070 - 323 7760  E-post: jonas.jarvius@qlinea.com
Anders Lundin, CFO & IR  Tel: 070 - 600 1520  E-post: anders.lundin@qlinea.com

 
Denna information är sådan som Q-linea AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 7.30 CET.
 

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.

Taggar: