Beslut från extra bolagsstämma i QBNK Holding AB (publ)

Report this content

I enlighet med styrelsens förslag fattade QBNK Holding AB:s aktieägare vid dagens extra bolagsstämma beslut om återköp av tidigare utgivna teckningsoptioner samt emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner.

Stämman beslutade enhälligt om att genom Dotterbolaget återköpa samtliga 400 000 utestående teckningsoptioner från Dotterbolagets BDO mot ersättning motsvarande marknadsvärdet.

Stämman beslutade även enhälligt om att utge 611 058 st. teckningsoptioner till QBNK Company AB (”Dotterbolaget”) och godkänna att Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner till bolagets BDO och CRO eller till juridisk person över vilken denne ensamt har ett bestämmande inflytande. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.

Jacob Philipson, VD 
08-459 99 23
jacob.philipson@qbank.se
www.qbankdam.com 

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com