Halvårsrapport - 2017

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 juni

Intäkterna uppgick till: 11,1 MSEK (9,0)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till:
-0,1 MSEK (-0,4)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till:
-0,1 MSEK (-0,4) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,2 MSEK (-1,4)
Resultatet efter skatt uppgick till:
-1,4 MSEK (-1,5)

Perioden 1 april – 30 juni

Intäkterna uppgick till: 5,6 MSEK (4,9)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till:
-0,3 MSEK (-0,3)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till:
-0,3 MSEK (-0,3) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,9 MSEK (-0,8)
Resultatet efter skatt uppgick till:
-1,0 MSEK (-0,9) 

KOMMENTARER I KORTHET

Perioden 1 januari – 30 juni

Totala intäkterna ökar med 23 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av juni 2017 uppgår till 1 293 TSEK, vilket är en ökning med 24 % jämfört med juni 2016.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 73 %.

Under perioden har 11 kunder från Exigus-förvärvet uppgraderat till QBank, vilket ger totalt 29 uppgra- deringar.

Perioden 1 april – 30 juni

Totala intäkterna ökar med 16 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 51 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under kvartalet uppgår till 72 %.

Nya kunder kan som exempel nämnas; Miljonlotteriet, Midroc, Wallenius Rederi, Fingerprint Cards och danska Widex. Vi har förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder.

Vi har skrivit partneravtal med IXX, DanagårdLiTHO samt den danska översättningsbyrån Languagewire. Vi har via vår partner SoftwareHut i Polen utvecklat en ny mobil-app för iPhone och Android-telefoner. 

ANTALET AKTIER

Antalet utstående aktier per 30 juni 2017 uppgår till 6 850 000 stycken. Därutöver finns teckningsopt- ioner motsvarande 1 370 000 stycken aktier.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie för QBNK Group per den 30 juni 2017, uppgick till -0,20 SEK (-0,05).

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport 3 – 2017, 2 november 2017 Bokslutskommuniké 2017, 2 februari 2018

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30 juni 2017. 

Ägare Antal aktier
Fredrik Grevelius 1 043 693 st.
Nordnet Pensionsförsäkring 679 783 st.
Humle Kapitalförvaltning 674 812 st.
Tre Liljor Sverige AB 631 971 st.
Cormac Invest AB 494 445 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension  444 272 st.
Pontus Uggla AB 298 785 st.
Carl Grevelius 282 000 st.
Fredrik Törgren 199 116 st.
Nordea Liv och Pension 148 578 st.


VD har ordet

Under det första halvåret 2017 har vi sett ett fortsatt stort intresse för Digital Asset Management och vårt erbjudande. Vårt strategiska arbete med partners och positionering börjar ge resultat. Vi har nu ett 50-tal avtalade partners som främst är etablerade i Sverige och övriga Norden. Deras kompentens och förståelse för DAM ökar kontinuerligt och vi får därigenom större täckning på vår marknad. Vi har under det andra kvartalet blivit nya partner med IXX, DanagårdLiTHO och den danska översättningsbyrån Lan- guagewire. Vi fortsätter att bidra med både kunder och projekt till våra partners, vilket är mycket upp- skattat. Vi har fördjupat vårt samarbete med tyska e-handelsplattformen Intershop som har utvecklat en connector mellan våra båda plattformar. Vi har blivit klara med våra strategiskt viktiga mobil-appar vilka kommer lanseras under hösten. Dessa har utvecklats av en partner och har belastat periodens resultat med drygt 600 TSEK. 

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 293 TSEK, vilket är en ökning med 128 TSEK sedan årsskiftet. Andelen abonnemang står för 73 % av nettoomsättningen under peri- oden, vilket är något mer än samma period 2016.

Styrelsen har under våren beslutat om att genomföra ett incitamentsprogram riktat till medarbetarna på QBank. Detta program är nu klart och sjösatt. Medarbetarna har blivit erbjudna totalt 570.000 teckningsoptioner med möjlighet att lösa in dem till lika många aktier senast i april 2020. Programmet har blivit fulltecknat och är så här långt att betrakta som framgångsrikt. 

Den 6 maj genomförde vi DAM Day för fjärde gången. Den här gången var vi i Göteborg och hade inbjudna talare från Ericsson, Consid och DigJourney. Dessa event är ett mycket effektivt och uppskattat sätt att träffa kunder och partners på. Vi har även deltagit på en rad partner- och kundevent under våren vilket resulterat i flera förfrågningar och lämnade offerter. Vi har fått nya kunder i våra grannländer Norge, Danmark och Finland, vilket visar hur viktigt det är att vi har ett internationellt perspektiv på vår marknad även om vi primärt arbetar och verkar i Sverige.

Vi har tagit fram nya avtalsmallar för att tillmötesgå EU’s direktiv att skydda individens integritet och datalagrade personliga uppgifter (GDPR). Dessa direktiv kommer att börja gälla först till våren 2018 men vi börjar använda våra nya avtal redan nu.

Vi har ett fortsatt tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi arbetar strukturerat med att ta fram färdiga paket och mallar vilket underlättar arbetet för alla intressenter och bidrar till att öka våra marginaler. Vi skapar utbildningar och bygger upp en kunskapsbank för att enklare återvinna erfarenheter.

Carl Petruson, VD 
08-459 99 90 
www.qbankdam.com 
carl.petruson@qbank.se

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en årlig tillväxt på 25-40% de senaste fyra åren.

Taggar:

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.