Halvårsrapport - 2020

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 juni

Rörelsens intäkter uppgick till: 14,7 (14,0) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,4 (1,1) MSEK med en rörelsemarginal om 2,7 (7,8)%
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,3 (0,8) MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 4,0 (4,7) MSEK

Perioden 1 april – 30 juni

Rörelsens intäkter uppgick till: 7,3 (7,4) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,1 (0,6) MSEK med en rörelsemarginal om 1,2 (7,6)%
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,1 (0,4) MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 2,8 (-0,5) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 juni

Rörelsens intäkter ökar med 5 % jämfört med föregående år.

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 11 860 TSEK, vilket är en ökning med 24 % jämfört med motsvarande period 2019.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 81 %.

Dotterbolagen QBNK Company AB och Exigus AB har i februari 2020 fusionerats.

400 000 stycken teckningsoptioner med lösenkurs 7 kr hade lösenperiod under april 2020. Totalt löstes 395 400 stycken teckningsoptioner vilket innebär att 395 400 stycken nya aktier har emitterats. Totalt antal aktier uppgår till 7 245 400 stycken. Detta innebär att bolaget tillförts aktiekapital om 47 448 kronor samt 2 720 352 kronor till överkursfonden.

Perioden 1 april – 30 juni

Rörelsens intäkter är i paritet med föregående år.

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 5 956 TSEK, vilket är en ökning med 22 % jämfört med Q2 2019.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 81 %.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD har ordet

Utvecklingen under första halvåret har påverkats av osäkerhet hos kunderna kopplat till covidpandemin, framförallt mot slutet av perioden. Även om den underliggande affärsmodellen innehåller hög andel återkommande intäkter så är de kortsiktiga utsikterna osäkra. Pandemin påverkar nyförsäljningen av månadsabonnemang samt våra intäkter inom Professional Services negativt. Kunderna skjuter sina investeringsbeslut på framtiden. Även kunder som säger upp eller reducerar storlek på sina abonnemang (sk Churn) är högre under perioden jämfört med tidigare år. 

Trots ovanstående bedömer vi att pandemin långsiktigt kommer att förstärka rådande trend med ökad digitalisering och tillväxt inom SaaS-tjänster. QBank är en kvalificerad SaaS-lösning för att automatisera hantering av t.ex. bilder, filmer, dokument samt andra digitala tillgångar. Våra kunder använder QBank i olika typer av viktiga digitala verksamhetsprocesser med högt värde.   

Under första halvåret ökade våra återkommande SaaS abonnemangsintäkter med 24% jämfört med första halvåret 2019. Motsvarande siffra för andra kvartalet är 22%. Intäkterna inom Professional Services uppgår till 2,7 MSEK under första halvåret jämfört med 4,3 MSEK föregående år. Sammantaget ökar de totala intäkterna med 5% under första halvåret där alltså återkommande abonnemangsintäkterna ökar och Professional Services minskar. Under andra kvartalet har intäkterna inom Professional Services halverats jämfört med motsvarande period förra året.  

Resultatmässigt blev EBIT 0,4 MSEK jämfört med 1,1 MSEK motsvarande period förra året. Motsvarande resultat för det andra kvartalet är 0,1 (0,6) MSEK. Som tidigare meddelats är vårt långsiktiga mål att bygga ett starkt, välskött och organiskt växande bolag snarare än att kortsiktigt maximera vinsterna.

Andelen abonnemang står för 81% av omsättningen under första halvåret jämfört med 73% under hela året 2019. Abonnemangsandelen varierar naturligt mellan kvartalen beroende på hur omfattande projektimplementationer som sker under perioden.

Enligt flera oberoende analyshus kommer marknaden för Digital Asset Management ha en god tillväxt kommande år även om den närmsta framtiden innebär utmaningar i världsekonomin. Vårt bolag har en god marknadsposition och sunda finanser vilket ger oss möjlighet att fortsätta stärka bolaget och vårt produktutbud även om kundaktiviteterna förblir lägre närmsta kvartalen.

Stockholm den 15 juli 2020.

Jonas Bergh

VD QBNK Holding AB

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under första halvåret 2020 uppgår till 11,9 (9,6) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 2,7 (4,3) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,1) MSEK.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till 0,4 (1,1) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2020 till 16 737 (7 284) TSEK. Soliditeten uppgick till 48 (52) %. Koncernens egna kapital uppgick till 11 533 (7 471) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2020 till  

4 013 (4 730) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 869 448 SEK. Antalet utestående aktier är 7 245 400.

Investeringar

Koncernen har under perioden 1 januari – 30 juni 2020 investerat 56 TSEK i anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 1 600 000 stycken aktier varav 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr (september 2020) samt 800 000 stycken optioner med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

400 000 stycken teckningsoptioner med lösenkurs 7 kr hade lösenperiod under april 2020. Totalt löstes 395 400 stycken teckningsoptioner vilket innebär att 395 400 stycken nya aktier har emitterats. Totalt antal aktier uppgår till 7 245 400 stycken. Detta innebär att bolaget tillförts aktiekapital om 47 448 kronor samt 2 720 352 kronor till överkursfonden.

Utestående antal aktier

Ingående antal aktier 2020-01-01     6850000   
Teckningsoptioner        395400   
Utgående antal aktier 2020-06-30     7245400   

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30 juni 2020.

Ägare Antal aktier
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 187 904 st.
Fredrik Grevelius 1 042 719 st.
Ludvig Thureson 430 306 st.
Nordnet Pensionsförsäkring 381 724 st.
Jonas Bergh 375 000 st.
Patrik Brummer 344 445 st.
Sven Grevelius 325 236 st.
BK Julius Baer   292 562 st.
Mats Persson        198 334 st.
Ekstrand Corporate Advisors   157 000 st.

                         

Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB (publ) utvecklar och säljer den molnbaserade SaaS produkten QBank samt erbjuder tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, marknadsmaterial och andra digitala tillgångar samt integration med andra system.  

Prenumerera

Dokument & länkar