Halvårsrapport  - 2019

Report this content

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 juni

Totala intäkter uppgick till: 14,0(12,5) MSEK 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 2,1(1,2) MSEK 
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 2,1(1,1) MSEK 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 1,1(-0,6) MSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,8(-1,0) MSEK 

Perioden 1 april – 30 juni

Totala intäkter uppgick till: 7,4(6,2) MSEK 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 1,1(1,1) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 1,1(1,1) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,6(0,6) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,4(0,2) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 juni

Totala intäkterna ökar med 12 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av juni 2019 uppgår till 1 656 TSEK, vilket är en ökning med 13 % jämfört med juni 2018. 

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 68 %.

Perioden 1 april – 30 juni

Totala intäkterna ökar med 19 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 73 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 66 %.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD har ordet 

Den positiva utvecklingen fortsätter under första halvåret och bolaget är på rätt strategisk väg.Under andra kvartalet ökade abonnemangsintäkterna med 15% jämfört med andra kvartalet 2018. Från och med 2019 har vi fokuserat vårt erbjudande runt QBank 3.0. Omsättningen för dessa abonnemang ökade under andra kvartalet med hela 27% jämfört med motsvarande period 2018 vilket är snabbare än marknadstillväxten för Digital Asset Management. 

Under första halvåret uppgår EBITDA-resultatet till 2,1 MSEK (1,2 MSEK motsvarande period föregående år). Resultatet före skatt för årets första sex månader uppgår till 1,1 MSEK (-1,0 MSEK). 

Kassaflödet under första halvåret från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 MSEK (1,3). 

Förbättringarna beror på fortsatt framgångsrik implementering av bolagets strategiska plan. Denna plan fokuserar på organisk tillväxt hos kunder som söker en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av t.ex. bilder, filmer, marknadsmaterial samt andra digitala tillgångar. Kunderna använder QBank för olika kärnprocesser med högt värde. 

Fokus framåt är att sälja och implementera vår lösning QBank 3.0 som är en etablerad och globalt marknadsledande lösning inom Digital Asset Management. Våra kunder söker efter innovativa DAM leverantörer med hög produktutvecklingstakt samt långsiktigt god ekonomisk stabilitet. För att möta den stora efterfrågan av QBank rekryterar vi ytterligare kvalificerade medarbetare.    

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 656 TSEK, vilket är en ökning med 191 TSEK sedan årsskiftet.

Andelen abonnemang står för 68% av omsättningen under första halvåret vilket är något under det historiska snittet som legat runt 70%. Abonnemangsandelen varierar naturligt mellan kvartalen beroende på hur omfattande projektimplementationer som sker under perioden. 

Enligt flera oberoende analyshus så kommer marknaden för Digital Asset Management ha en årlig tillväxt på över 20% kommande fem år. Vårt bolag är skuldfritt med en god likviditet vilket ger oss möjlighet att ansvarsfullt satsa på ytterligare lönsam organisk tillväxt. Vi fortsätter utveckla bolaget till ett högpresterande SaaS-bolag inom Digital Asset Management som är en spännande, expansiv och dynamisk marknadsnisch.  

Den 3 oktober är det dags för årets DAM Day i Stockholm, välkommen med anmälan via vår hemsida.

Stockholm den 30 augusti 2019.

Jonas Bergh

VD QBNK Holding AB


Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under första halvåret 2019 uppgår till 9,6 (8,8) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 4,3 (3,7) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,1) MSEK.

En engångsnedskrivning av koncerngoodwillposten relaterat till aktieförvärvet av Exigus AB uppgående till 0,8 MSEK genomfördes under första halvåret 2018. 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgår till 1,1 (-0,6) MSEK vilket är en förbättring med 1,7 MSEK jämfört med föregående år. Noteras skall att resultatet under första halvåret 2018 påverkades av den nedskrivning som nämns i punkten ovan.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2019 till 7 284 (1 708) TSEK. Soliditeten uppgick till 52 (37) %. Koncernens egna kapital uppgick till 7 471 (3 785) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 4 730 (1 253) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6 850 000.

Investeringar

Koncernen har under det första halvåret 2019 investerat 49 (0) TSEK i materiella anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 2 000 000 stycken aktier varav 400 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kr (april 2020), 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr (september 2020) samt 800 000 stycken optioner med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2019-01-01      6 850 000  
Utgående antal 2019-06-30      6 850 000   

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 28 juni 2019. 

Ägare Antal aktier
Fredrik Grevelius 1 110 390 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension    960 909 st.
Nordnet Pensionsförsäkring    496 420 st.
Ludvig Thureson     430 306 st.
Patrik Brummer      344 445 st.
Jonas Bergh     340 000 st.
Sven Grevelius    319 244 st.
BK Julius Baer       292 562 st.
Fredrik Törgren       287 794 st.
Mats Persson    148 334 st.

Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB (publ) utvecklar och säljer den molnbaserade produkten QBank samt erbjuder tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, marknadsmaterial och andra digitala tillgångar samt integration med andra system.  

Prenumerera

Dokument & länkar