Kallelse till årsstämma i QBNK Holding AB (Publ)

Report this content

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org. nr. 556958-2439, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma den 21 april 2021, kl. 09.30 i Bolagets lokaler på Gävlegatan 16 (vån 4) i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman tillkommer aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 april 2021, dels senast den 13 april 2021 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget. Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB (publ), Box 6019, 102 31 Stockholm eller via e-post märkt ”ANMÄLAN” till info@qbank.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt personnummer eller organisationsnummer anges. Vid anmälan ska även eventuella biträden uppges. Aktieägare som närvarar genom ombud ska översända fullmakt tillsammans med anmälan. För ombud som företräder juridisk person ska registreringsbevis förevisas, utvisande behörig firmatecknare.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.qbankdam.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier behöver för att kunna delta och rösta vid stämman tillfälligt registrera aktierna under eget namn i aktieboken. Anmälan om omregistrering bör göras hos Euroclear Sweden AB i god tid före den 13 april 2021, då registreringen ska vara gjord.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till Bolagets styrelse och ledning
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Förslag till val och beslut

Punkt 1. Valberedningen föreslår att Mats Persson utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 9. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en utan suppleant.

Punkt 10. Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden utgår med 90 000 kr och till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 45 000 kr. Arvodet ska dock kunna omfördelas mellan styrelsens ledamöter om de är eniga därom. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Valberedningen föreslår att omval sker av ordinarie ledamöter Kjell Duveblad, Fredrik Grevelius, Oskar Klingberg och Ludvig Thureson. Till styrelsens ordförande föreslås Kjell Duveblad. Till revisor föreslås Finnhammars Revisionsbyrå AB.

Övrigt

Aktieägare närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns sedan den 12 februari 2021 tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor på Gävlegatan 16 i Stockholm.

__________________

Stockholm i mars 2021

Styrelsen


Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com